Afgørelse Medlemsservice

Ny dom om aldersdiskrimination og fratrædelsesgodtgørelse

Også private arbejdsgivere kan komme til at betale fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer, der har krav på alderspension, men vælger at blive på arbejdsmarkedet

EU-domstolen afgjorde ved dom af 12. oktober 2010 i sagen Ole Andersen mod Region Syddanmark, at det er aldersdiskrimination, når en funktionær mister sin ret til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 - blot fordi funktionæren ved fratrædelsen har ret til en arbejdsgiverbetalt alderspension.

Siden da har det stået hen i det uvisse, om resultatet ville blive det samme, hvis der var tale om en privat arbejdsgiver - overfor hvem direktiver ikke kan anvendes direkte.

Nu har Østre Landsret i en mere principiel dom af 30. marts 2012 taget stilling hertil.

Sagen

En funktionlær blev - efter 33 års ansættelse - afskediget fra sin funktionærstilling den 31. marts 2010. Afskedigelsen var begrundet i omstruktureringer i virksomheden. Funktionæren accepterede imidlertid et tilbud om at fortsætte i virksomheden i en anden stilling. Ændringen betød, at funktionæren mistede sin funktionærstatus, sin lederfunktion, sin anciennitet og at han gik ned i løn.

Arbejdsgiveren bestred generelt funktionærens ret til fratrædelsesgodtgørelse, dels fordi funktionæren ikke fratrådte, dels fordi funktionæren ved fratrædelsen havde mulighed for at oppebære alderspension fra arbejdsgiveren, jf. funktionærlovens § 2a, stk. 3.

For landsretten bestred arbejdsgiveren tillige, at medarbejderen havde krav på en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

Dommen

Landsretten afgjorde indledningsvis, at funktionæren opfyldte betingelserne for at gøre krav på fratrædelsesgodtgørelse.

Dernæst bestemte landsretten, at også en privat arbejdsgiver er forpligtet til at betale fratrædelsesgodtgørelse i en situation svarende til Ole Andersen-sagen: Nemlig, hvor den afskedigede funktionær har krav på alderspension, men vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet.

Derimod blev arbejdsgiveren frifundet for at skulle betale godtgørelse for at have brudt forskelsbehandlingsloven.

Dommens præmisser

Østre Landsret lagde ved afgørelsen af, om funktionæren kunne gøre krav på fratrædelsesgodtgørelse, vægt på, at det følger af Højesterets praksis, at ændringer, der betyder, at man mister sin funktionærstatus, skal sidestilles med en afskedigelse - også selv om funktionæren vælger at forblive i virksomheden.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt også en privat arbejdsgiver er forpligtet af EU-domstolens afgørelse, lagde landsretten vægt på en tidligere EU-dom, der sagde, at forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder er et almindeligt EU-retligt princip knyttet til beskæftigelsesdirektivet. Dette princip skal generelt overholdes - også mellem en lønmodtager og en privat arbejdsgiver.

Landsrettens afvisning af kravet på godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven blev begrundet med, at dette krav ikke hviler på et EU-retligt princip - og at kravet iøvrigt ikke har støtte i forarbejderne til forskelsbehandlingsloven.

Dommens betydning

FA's medlemsvirksomheder er gennem det seneste år blevet præsenteret for en række konkrete krav om fratrædelsesgodtgørelse.

En stillingtagen til disse krav har dels afventet Beskæftigelsesministeriets håndtering af problematikken, dels yderligere retspraksis.

FA vil nu i lyset af denne seneste dom vurdere, om der er grundlag for en stillingtagen til de forskellige krav.

Udgivet d. 12.4.2012