Nyhed Medlemsservice

Ny betænkning om behandling af vikarsager

Regeringens udvalg om behandling af vikarsager foreslår, at visse tvister om vikarloven skal behandles i det fagretlige system eller ved Arbejdsretten

I foråret 2013 blev vikarloven vedtaget. Før vedtagelsen af vikarloven, som implementerede vikardirektivet i dansk lovgivning, var vikararbejde ikke særskilt reguleret i Danmark.

Loven gælder kun for vikarer, som er ansat i et vikarbureau med henblik på at blive udsendt til en virksomhed for midlertidigt at udføre arbejde der. Vikarloven introducerer et grundlæggende princip om, at vikarer skal ligebehandles med fastansatte.

Loven finder ikke anvendelse, hvis vikarbureauet er omfattet af en landsdækkende overenskomst, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.

Baggrunden for udvalgsarbejdet

Vikarloven tog ikke klart stilling til, hvor sager om vikarer skulle behandles. Derfor blev der efter vedtagelsen af vikarloven nedsat et udvalg, som skulle beskæftige sig med dette spørgsmål. Udvalget blev sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. FA deltog i udvalgsarbejdet. 

Det var et generelt ønske fra både lønmodtagerorganisationer og arbejdsgiverforeninger, at visse tvister om overholdelse af vikarloven i fremtiden kunne behandles i det fagretlige system, dvs. ved faglig voldgift eller ved Arbejdsretten.

Udvalgets konklusion

Udvalget skriver i betænkningen, at der i overvejende grad er fordele forbundet med at lade visse tvister om vikarloven behandle i det fagretlige system. Det skyldes, at Arbejdsretten har et indgående kendskab til arbejdsmarkedets parter og de kollektive overenskomster, som mange vikarforhold vil være omfattet af.

Mere specifikt peger udvalget på to områder, hvor det fagretlige system skal have kompetence; det gælder for det første i sager om ligebehandling af vikarer, og for det andet i sager om, hvorvidt et vikarbureau omfattes af en kollektiv overenskomst, der er landsdækkende, og som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.

Endelig introduceres den nyskabelse, at en enkelt vikar kan indbringe en sag for Arbejdsretten. I dag er det alene lønmodtagernes faglige organisationer, der kan indbringe en sag for Arbejdsretten.

FA kan tilslutte sig de anbefalinger, udvalget er kommet med.

FA forventer, at der bliver fremsat et lovforslag på baggrund af udvalgets betænkning.

Udgivet d. 20.3.2014