Afgørelse Medlemsservice

Medarbejdere skal oplyse ny arbejdsgiver om stress

En ansøger undlod at fortælle sin kommende arbejdsgiver, at hun var i opsagt stilling og var sygemeldt med arbejdsbetinget stress. Arbejdsgiveren kunne derfor annullere ansættelsesforholdet, fandt Højesteret.

Efter helbredsoplysningsloven skal en medarbejder af sig selv oplyse en kommende eller nuværende arbejdsgiver om, at vedkommende lider af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som vil have væsentlig betydning for medarbejderens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Højesteret har den 9. juni 2015 afsagt dom i en sag om, hvorvidt stress er noget, som en medarbejder bør oplyse om, og om manglende oplysning kan medføre, at arbejdsgiveren så kan annullere medarbejderens ansættelsesforhold.

Baggrund

Medarbejderen havde fra sit tidligere job som personalekonsulent på Regionshospitalet været sygemeldt med stress helt eller delvis siden juni 2009 og frem til sin afskedigelse 30. maj 2010.
Medarbejderen søgte herefter et tilsvarende job i Regionshuset i en anden by, hvor hun fik tilbudt ansættelse fra den 1. juli 2010.

I ansættelsessamtalerne oplyste medarbejderen ikke om det tidligere sygdomsforløb med stress. Det fremgik ej heller af samtalerne eller af hendes CV, at hun var i opsagt stilling.

I forbindelse med overflytning af anciennitet og ferierettigheder kom det til Regionshusets kendskab, at medarbejderen den 31. maj 2010 var fratrådt sin tidligere stilling på Regionshospitalet. På baggrund af de fortiede oplysninger om ansættelse, og at opsigelsen skyldtes en langtidssygemelding på grund af stress, annullerede Regionhuset ansættelsestilbuddet, før medarbejderen var tiltrådt. 

Medarbejderens fagforening lagde herefter sag an mod Regionshuset for krænkelse af bl.a. medarbejderens rettigheder efter helbredsoplysningsloven.  

Dommen

Højesteret fandt, at helbredsoplysningslovens § 6 bestemmer, at en medarbejder inden ansættelse af egen drift skal oplyse, om denne er bekendt med at lide af en sygdom, som vil have væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden ved det pågældende arbejde. I den konkrete sag fandt Højesteret, at arbejdsbetinget stress var omfattet af denne pligt. Det skyldes, at medarbejderen på baggrund af sin tidligere sygdomshistorie, hvor hun havde været fuldtidssygemeldt i 6 måneder, ikke kunne anse sig for helt fri af sin stress. Når deritl kom, at hun søgte en stort set tilsvarende stilling, var der en nærliggende risiko for fortsat stress med væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden.

Yderligere fandt Højesteret også, at det var svigagtig adfærd og i strid med den almindelige, loyale oplysningspligt, at medarbejderen ikke havde angivet eller oplyst, at hun fortsat var i ansættelse hos Regionshospitalet. 

Annulleringen af ansættelsen var derfor berettiget og udløste ikke krav på godtgørelse.

Højesteret stadfæster hermed Landsrettens afgørelse.

Det viser dommen

FA noterer, at Højesteret har afgjort, at helbredsoplysningsloven pålægger medarbejderen en pligt til at berette om sygdom, som kan risikere at få betydning for arbejdsdygtigheden.

Det er slået fast i tidligere afgørelser, at kroniske sygdomme kan være omfattet af denne oplysningspligt, men nu har Højesteret gjort det klart, at medarbejderen kan have en pligt til at fortælle sin kommende arbejdsgiver også om stress - i hvert fald, hvis det har medført en længere sygemelding.

Derudover er det slået fast, at en medarbejder skal orientere en kommende arbejdsgiver loyalt om, hvorvidt man er i opsagt stilling eller ej.

Udgivet d. 10.6.2015