Afgørelse Medlemsservice

Med ligelønsloven i hånden

Brok over manglende lønsamtale m.m. under barselorlov og en efterfølgende afskedigelse gav både lønregulering og godtgørelser

En indkøbsassistent blev - efter 8 års ansættelse - opsagt den 30. maj 2008. Opsigelsen var begrundet i samarbejdsvanskeligheder.

Indkøbsassistenten var imidlertid af en anden opfattelse. Med ligelønsloven i den ene hånd og ligebehandlingsloven i den anden hånd rejste hun sag mod arbejdsgiveren.

Sagen

Indkøbsassistenten var på barsels- og forældreorlov i perioden august 2006 til august 2007. I denne periode blev hun ikke indkaldt til den årlige MUS- og lønsamtale. 

I forbindelse med en MUS-samtale den 31. marts 2008 fik indkøbsassistenten at vide, at hun heller ikke denne gang ville få nogen lønforhøjelse. Det klagede hun over, herunder også over at hun ikke var blevet indkaldt til MUS- og lønsamtale under sin orlov året før. I april 2008 fik hun en lønforhøjelse på 700 kr fra 1. marts 2008. Den 30. maj blev hun afskediget.

Parternes påstande

Indkøbsassistenten gjorde under sagen krav på efterbetaling for manglende lønstigning fra 1. maj 2007 - 30. april 2008 samt godtgørelse for at være afskediget på grund af det fremsatte krav om lige løn. Hun gjorde også krav på godtgørelse for manglende indkaldelse til lønsamtale under barselorlov.

Arbejdsgiveren ville frifindes.

Højesterets dom

Højesteret gav ved dom af 14. maj 2012 indkøbsassistenten medhold i alle 3 krav.

Højesteret fandt, at det er forskelsbehandling, "hvis en kvinde, der har barsels- eller forældreorlov, af denne grund bliver afskåret fra at få en lønforhølese". Arbejdsgiveren havde bevisbyrden for, at der ikke var sket en krænkelse - og den var ikke løftet. Herefter blev indkøbsassistenten tilkendt 700 kr. i lønforhøjelse fra den 1. september 2007.

Arbejdsgiveren havde under sagen anerkendt, at ligebehandlingsloven var krænket, fordi indkøbsassistenten ikke var blevet indkaldt til en MUS- og lønsamtale under sin barsels- og forældreorlov. Det blev af Højesteret takseret til en godtgørelse på 10.000 kr.

Endelig afgjorde Højesteret, at afskedigelsen var i strid med ligelønsloven. Højesteret lagde til grund, at indkøbsassistenten havde fremsat krav om ligeløn. Ligelønsloven siger, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om lige løn, herunder lige lønvilkår. Hvis en afskedigelse finder sted inden 1 år efter, at lønmodtageren har fremsat krav om lige løn, skal arbejdsgiveren bevise, at afskedigelsen ikke skyldtes ligelønskravet. Denne bevisbyrde havde arbejdsgiveren ikke løftet.

Højesteret fastsatte godtgørelsen herfor til 6 måneders løn.

FA bemærker

Dommen viser først og fremmest, at det er vigtigt, at medarbejdernes krav på MUS- og lønsamtaler respekteres - også under fravær som følge af barsels- og forældreorlov.

Udgivet d. 6.6.2012