Afgørelse Medlemsservice

Må man surfe på internettet i arbejdstiden?

En medarbejders private brug af internettet i arbejdstiden overskred de grænser, der gjaldt for ansættelsen. Forholdet kunne dog ikke retfærdiggøre en bortvisning.

Vestre Landsret har for nylig afsagt dom i en sag, hvor en medarbejder blev bortvist fra sin arbejdsplads. Bortvisningen var begrundet i, at hans private brug af internettet under en vagt havde overskredet de grænser, der gjaldt  i ansættelsesforholdet.

Medarbejderen, der havde skifteholdsarbejde, havde en times pause under hver vagt. Pauserne var flydende, og han bestemte selv, hvornår de skulle holdes. Det var medarbejderens egen vurdering, at han havde anvendt internettet til privat brug i cirka 1 ½ time under sin vagt. Et vidne forklarede dog under sagen, at medarbejderen havde brugt ca. 2 timer på internettet.

Arbejdsgiverens regler om internetbrug fremgik af virksomhedens personaleinstruks. I den stod der, at e-mail og internetadgang var tilladt, når det ikke havde indflydelse på medarbejderens effektivitet, kun skete lejlighedsvist og i en meget begrænset periode tidsmæssigt.

Landsretten lagde til grund, at medarbejderen den pågældende dag havde brugt internettet til private formål ud over den fastlagte pausetid på en time. Endvidere fandt Landsretten det godtgjort, at medarbejderens internetbrug havde overskredet de grænser, som gjaldt for ansættelsen. Landsretten fandt dog ud fra en samlet vurdering, at bortvisningen ikke havde været berettiget, idet medarbejderen forud for bortvisningen ikke havde modtaget en påtale eller advarsel, ligesom den uberettigede internetbrug havde været af begrænset omfang, og hans arbejde under den pågældende vagt ikke havde givet anledning til påtale. Endelig henviste Landsretten til, at personaleinstruksen ikke angav, hvilke sanktioner medarbejderen risikerede i tilfælde af overtrædelse.   

Det var derfor rettens vurdering, at bortvisningen ikke stod i et rimeligt forhold til overtrædelsens karakter og omfang, hvorfor bortvisningen var uberettiget. Medarbejderen havde derfor ret til løn i opsigelsesperioden, men ikke til fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomsten.

Hvad viser dommen?

Dommen bekræfter, at en arbejdsgiver kan reagere ansættelsesretligt over for en medarbejder, som tilsidesætter de regler, som arbejdsgiveren har udarbejdet - her om internetbrug. I den konkrete sag var misligholdelsen dog ikke grov nok til at statuere bortvisning.

Udgivet d. 12.11.2014