Nyhed Medlemsservice

Lovforslag 137: Lov om akkreditering

Nyt lovforslag lægger op til en ensartet, forenklet akkrediteringsproces for alle videregående uddannelser

Overordnet har lovforslaget til formål at skærpe fokus på kvalitetssikring, at forenkle og afbureaukratisere processen samt at leve op til europæiske standarder. Lovforslaget lægger derfor op til, at der skabes fælles rammer og regler for akkreditering af videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter.

Loven vil betyde, at der indføres institutionsakkreditering, så hver enkelt uddannelse ikke skal akkrediteres løbende, men at det derimod er uddannelsesinstitutionen, der akkrediteres til at udbyde uddannelserne. En positiv institutionsakkreditering gælder i maksimalt 6 år. Institutionsakkrediteringen kombineres med en prækvalificering af de enkelte nye uddannelser og uddannelsesudbud.

FA's høringssvar til lovforslaget var overordnet set positivt, men pegede på behovet for øget inddragelse af det aftagende arbejdsmarked i akkrediteringsprocessen og i institutionernes kvalitetsarbejde.

Lovforslaget er fremsat den 6. februar 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard)

Se lovforslaget.

Udgivet d. 7.2.2013