Afgørelse Medlemsservice

Lønnedgang ved virksomhedsoverdragelse kan være OK

EU-Domstolen har i en nyere dom præciseret, at medarbejdere, der overtages ved en virksomhedsoverdragelse, beskyttes mod væsentlig lønnedgang - og ud fra en samlet vurdering

Når medarbejdere overtages i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, har det hidtidige udgangspunkt været, at medabejderen bevarer sine rettigheder - "punkt for punkt". En sådan milimeterretfærdighed har nogle gange gjort overtagelse af medarbejderne unødigt kompliceret.

Den 6. september 2011 udtalte EU-Domstolen, at en erhverver af en virksomhed kan være berettiget til at ændre i en medarbejders rettigheder. Afgørende er ifølge domstolen, at medarbejderen "samlet set ikke stilles ringere", og medarbejderen må ikke udsættes for en "væsentlig lønnedgang". Dette gælder i situationer, hvor en kollektiv overenskomst hos erhververen anvendes umiddelbart på de overtagne medarbejdere.

Sagen

I Italien blev serviceydelserne på de offentlige skoler, blandt andet rengøring, indtil 1999 varetaget dels af statsansatte medarbejdere, dels af kommunalt ansatte medarbejdere. De to medarbejdergrupper var aflønnet efter hver sin overenskomst - henholdsvis statsoverenskomsten og lokaloverenskomsten.

Pr. 1. januar 2000 overtog staten de kontrakter, som kommunerne havde med virksomhederne, og i den forbindelse blev de kommunalt ansatte medarbejdere overført til ansættelse som statsansatte medarbejdere - og på statsoverenskomstens vilkår. 

En pedel med 20 års anciennitet i kommunen blev i forbindelse med overførelsen indplaceret på et løntrin, som inden for staten svarede til 9 års anciennitet. Det betød en væsentlig lønnedgang i forhold til hendes hidtidige lønvilkår. 

Medarbejderens krav

Medarbejderen gjorde under sagen gældende, at staten var forpligtet til at anerkende hele hendes anciennitet på ca. 20 år og derfor var forpligtet til at indplacere hende på et højere løntrin. 

EU rettens dom

EU-Domstolen afgjorde indledningsvis, at overførslen var en overdragelse omfattet af direktivet.

Dernæst bestemte EU-domstolen, at der - i en situation, hvor de fremtidige lønvilkår hos erhverver er knyttet til anciennitet - skal tages hensyn til medarbejderens anciennitet før overførslen. EU-Domstolen præciserede det således, at medarbejderen må  "ikke alene på grund af overførslen samlet set stilles ringere", og medarbejderen må ikke udsættes for en "væsentlig lønnedgang" knyttet til ancienniteten.

Det blev overladt til de nationale domstole at tage stilling til, om det var tilfældet.

Dommen viser

Dommen er udtryk for en vis opblødning med hensyn til medarbejdernes beskyttelse i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

EU-Domstolen har hidtil praktiseret det synspunkt, at der slet ikke kan accepteres forringelser i medarbejdernes rettigheder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse - og at vurderingen heraf skal ske "punkt for punkt"; det vil sige, at fx en lønnedgang ikke kan kompenseres af længere ferie.

Dommen lægger imidlertid op til, at der skal ske en vurdering af, om ændringen er væsentlig - og at dette kan ske ud fra en samlet betragtning.

FA mener

Efter FA's opfattelse er dommen vigtig for de mange situationer i den finansielle sektor, hvor der sker overdragelse mellem virksomheder på standardoverenskomsten, henholdsvis på en virksomhedsoverenskomst. Dommen vil - efter en konkret vurdering - kunne gøre det muligt at videreføre ansættelsesforhold på erhververs vilkår, når blot ændringerne ikke samlet set er udtryk for en væsentlig lønnedgang.

Udgivet d. 3.7.2012