Afgørelse Medlemsservice

Ledende medarbejder kunne opsiges uden advarsel.

En kommunalt ansat afsnitsleder kunne ifølge Landsretten afskediges på baggrund af alvorlige samarbejdsvanskeligheder uden forudgående advarsel.

Vestre Landsret har den 1. juli 2015 afsagt dom i en sag om, hvorvidt en medarbejder var opsagt uberettiget, bl.a. fordi der ikke var givet en forudgående advarsel.

Baggrund

Medarbejderen startede sin ansættelse i kommunen den 5. marts 2008 som proceskonsulent. Stillingen blev den 1. juli 2009 ændret til afsnitsleder. Afsnitslederen havde både ansvar for den daglige ledelse samt andre administrative opgaver i forbindelse hermed.

Efter flere episoder med samarbejdsvanskeligheder indkaldte kommunen til et møde den 7. december 2010 om mulighed for omplacering af afsnitslederen, hvilket ikke lykkedes. Der blev på mødet også drøftet muligheden for en fratrædelsesordning, men det lykkedes dog ikke parterne at blive enige om vilkårene for en sådan fratrædelse. Mødet endte med, at afsnitslederen ville fortsætte sin ansættelse, og at kommunen ville forelægge hende skriftligt, hvilke punkter der skulle ”rettes op på”.  

På baggrund af et møde med afsnitslederens medarbejdere den 8. december 2010 blev ledelsen opmærksom på en massiv kritik af afsnitslederens kompetencer, samt medarbejdernes dårlige trivsel som følge heraf. Afsnitslederen blev herefter afskediget efter partshøring ved et brev af 25. januar 2011. Det fremgik af opsigelsesbrevet, at afskedigelsen var begrundet i samarbejdsvanskeligheder mellem hende som leder og medarbejderne. På baggrund heraf havde kommunen ikke tillid til, at hun kunne varetage sin stilling som afsnitsleder.

Afsnitslederen mente, at opsigelsen var uberettiget. Hun mente bl.a., at afskedigelsen allerede var fundet sted ved det indledende møde i december, samt at afskedigelsen krævede en forudgående advarsel.

Dommen

Landsretten tiltrådte Byrettens afgørelse om, at der ikke var grundlag for at antage, at beslutningen om afskedigelse allerede var foretaget på det indledende møde den 7. december 2010.

Dernæst lagde Landsretten efter bevisførelsen til grund, at medarbejdernes trivsel var dårlig, og at problemerne måtte tilskrives samarbejdsproblemerne med afsnitslederen. Der blev yderligere lagt vægt på, at karakteren og omfanget af medarbejdere med trivselsproblemer betød, at forholdene for afsnitslederens medarbejdere var helt uholdbare. Da afsnitslederen var hovedansvarlig for de alvorlige samarbejdsvanskeligheder med medarbejderne, og at der ikke var udsigt til en ændring inden for rimelig tid, tiltrådte Landsretten, at der ikke kunne stilles krav om forudgående advarsel.

Afskedigelsen af afsnitslederen havde således været rimelig begrundet i hendes forhold.

FA bemærker

Dommen viser, at en arbejdsgiver i visse tilfælde sagligt kan afskedige en medarbejder uden forudgående advarsel, såfremt der fx er tale om alvorlige samarbejdsvanskeligheder.
Det kan dog være svært at vurdere, hvornår der er tale om så alvorlige samarbejdsvanskeligheder, at dette kan begrunde en opsigelse. Det vil i sådanne tilfælde afhænge af en konkret vurdering af sagens faktiske omstændigheder. Dertil kommer, at arbejdsgiveren også skal sandsynliggøre, at samarbejdsvanskelighederne udelukkende eller i det væsentligste skyldes netop den pågældende medarbejder.

Kan arbejdsgiveren det, kan opsigelse være en rimelig reaktion.

Udgivet d. 18.8.2015