Afgørelse Medlemsservice

Langtidssygemeldt tillidsmand kunne opsiges

En tillidsmand, der havde været sygemeldt i næsten et år, kunne opsiges. Opmanden fandt, at sygefraværet udgjorde "tvingende årsager" til opsigelse.

I en faglig voldgiftskendelse er det slået fast, at opsigelsen af en tillidsmand, der havde været sygemeldt i næsten et år, var begrundet i tvingende årsager. Opsigelsen var derfor ikke i strid med den aftale, der regulerer tillidsmænds afskedigelser.

Sagen

Tillidsmanden var ansat i en kommune som støttevejleder. Hendes sygdomsforløb opstod ved et fald i en bus, som tillidsmanden befandt sig i i forbindelse med sit arbejde. I en lægeerklæring udarbejdet kort efter faldulykken blev det konstateret, at tillidsmanden havde fået en diskusprolaps, hvorfor hun blev sygemeldt i 4 uger. Efter udløbet af sygemeldingen fulgte et antal nye sygemeldinger, hvoraf nogle var forårsaget af nye diskusprolapser, som opstod samme sted i ryggen som den første.

Omtrent 9 måneder efter første sygemelding blev tillidsmanden indkaldt til en tjenstlig samtale, hvor hun blev orienteret om, at kommunen påtænkte at afskedige hende på grund af det lange sygefravær. Overenskomsten på området krævede, at der forelå ”tvingende omstændigheder” for at afskedige tillidsmanden. Det var arbejdsgiverens opfattelse, af sygefraværet udgjorde en tvingende omstændighed, da det førte til driftsmæssige gener, og da der ikke kunne gives en indikation på, hvornår tillidsmanden kunne vende tilbage til sit arbejde på normale vilkår.

Fagforeningen var ikke enig og indbragte sagen for en faglig voldgiftsret.  

Opmanden fandt ikke, at opsigelsen havde noget at gøre med kvindens funktion som tillidsmand, men udelukkende var begrundet i hendes lange sygefravær. Dertil kom, at der på opsigelsestidspunktet ikke kunne gives en vurdering af, hvornår hun kunne vende tilbage til arbejdet på normale vilkår. Opmanden bemærkede, at tillidsmandens fravær var til gene for arbejdspladsen, og det kunne ikke kritiseres, at arbejdsgiveren vurderede, at det ikke ville være driftsmæssigt forsvarligt fortsat at lade kvindens arbejdsopgaver udføre af afløsere.

Derfor fandt opmanden, at opsigelsen af tillidsmanden var begrundet i tvingende årsager, og dermed at den ikke var i strid med reglerne for opsigelse af tillidsmænd.

Afgørelsen viser

Afgørelsen viser, at det kan være berettiget at opsige en tillidsmand, der har et så omfattende sygefravær, fordi et sådant sygefravær kan udgøre en ”tvingende årsag”.

FA’s overenskomster med både DFL og Finansforbundet indeholder alle bestemmelser om, at afskedigelse af tillidsmænd kun kan ske, når dette er begrundet i "tvingende årsager."

Et sygefravær som det i sagen kan derfor også på FA's område udgøre tvingende årsag til at afskedige en tillidsmand - om det er tilfældet, afhænger dog altid af en konkret vurdering af sagens omstændigheder.

Udgivet d. 10.3.2015