Afgørelse Medlemsservice

Lange udsigter til en afklaring af § 2 a-sagerne

Højesteret har nu besluttet at spørge EU-domstolen, om der er et retssikkerhedsproblem ved, at private arbejdsgivere forpligtes til at betale fratrædelsesgodtgørelse

De mange sager om, hvorvidt private arbejdsgivere skal betale fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, som på fratrædelsestidspunktet kan overgå til alderspension, skal nu en tur om EU-domstolen.

Den konkrete sag

Den konkrete sag for Højesteret drejer sig om, hvorvidt private arbejdsgivere er forpligtet af Ole Andersen-dommen - eller om dommen kun forpligter offentlige arbejdsgivere (Ole Andersen var offentligt ansat). 

Med andre ord: Skal også private arbejdsgivere acceptere, at en funktionær, der opfylder betingelserne for at få udbetalt fratrædelsesgodtgørelse, bevarer denne ret, selvom medarbejderen på fratrædelsestidspunktet kan overgå til alderspension - og selvom en sådan retstilstand vil være i strid med gældende dansk ret? 

Den tidligere afgørelse i den såkaldte Ole Andersen-sag fastslog, at en offentlig arbejdsgiver, der nægtede at betale fratrædelsesgodtgørelse i en sådan situation, gjorde sig skyldig i overtrædelse af et uskrevent EU-retligt forbud mod aldersdiskrimination.

Højesteret har nu vurderet, at der i sagen om en privat arbejdsgiver er behov for at stille EU-domstolen nogle præjudicielle spørgmål.

To præjudicielle spørgsmål fra Højesteret til EU-domstolen

Højesteret har med sine spørgsmål til EU-domstolen sat fokus på retssikkerheden for arbejdsgiverne. Højesteret ønsker overordnet at få at vide, om det er i strid med retssikkerhedskravet, hvis en privat arbejdsgiver pålægges pligter, som kun fremgår af et uskrevent retsprincip? 

I den sammenhæng ønsker Højesteret også at få oplyst, om det spiller nogen rolle, at lønmodtagerne efter omstændighederne vil kunne rejse deres krav som erstatningskrav overfor staten - som jo ikke har implementeret EU-retten, som de skulle.

FA bemærker

Det er et meget spændende spørgsmål, som Højesteret rejser. FA har noteret sig, at ikke færre end 9 dommere har deltaget i afgørelsen. Der er altså tale om et meget principielt spørgsmål.

Til gengæld er det - for både arbejdsgivere og lønmodtagere - kedeligt, at en afklaring nu trækker yderligere ud.

FA's sager

FA har mange sager liggende, der afventer Højesterets afgørelse. De kommer så til at ligge et stykke tid endnu.

Sagerne afventer, fordi FA generelt har rådgivet sine medlemmer til at undlade at betale fratrædelsesgodtgørelse i de uafklarede situationer - men vente på en afklaring fra Højesteret af, om de private arbejdsgivere er forpligtede af uskrevne EU-retlige principper. FA mener ikke, at de private arbejdsgivere er forpligtet af et uskrevent EU-retligt princip.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid hos EU-domstolen lå i 2013 på omkring 16 måneder for en sådan sagstype. Herefter skal sagen igen behandles af Højesteret. Det betyder, at en afgørelse næppe kan forventes inden for de første par år.