Nyhed Medlemsservice

L133: Bonusloft og anonyme whistleblowere

Lovforslag om implementering af CRD IV skærper aflønningsreglerne og indfører finansielle whistleblower ordninger. Reglerne skal gælde alle finansielle virksomheder

Erhvervs- og vækstministeren har fremsat lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. Lovforslaget indarbejder CRD IV i dansk lovgivning.

Skærpede aflønningsregler

I forhold til de gældende aflønningsregler for bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere indføres et loft over variabel løn til væsentlige risikotagere. Loftet er 100% af den faste løn, og det kan øges til 200%, hvis et kvalificeret flertal på generalforsamlingen vedtager det.

Lovforslaget indeholder også regler om anvendelse af aktier eller andre instrumenter i forhold til de 50% af variabel løn, der ikke må udbetales kontant.

Ændringerne gælder i forhold til aftaler, der indgås, forlænges eller fornyes efter lovens ikrafttræden.

Herudover får Finanstilsynet bemyndigelse til at udstede retningslinjer om, hvem der er væsentlige risikotagere. Bemyndigelsen skal bruges til at udbrede de retningslinjer, det europæiske finanstilsyn forventes at udstede i forhold til CRD IV til alle virksomheder under den danske finansielle lovgivning.

Forslaget betyder også, at virksomheder med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal have et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i aflønningsudvalget.

Finansielle whistleblowerordninger

Lovforslaget indfører et krav om, at alle finansielle virksomheder indfører whistleblowerordninger. Der er dog en begrænset undtagelse for visse virksomheder med højst 5 medarbejdere. 

Whistleblowerordningen i den enkelte virksomhed skal forankres uafhængigt af den daglige ledelse, fx i virksomhedens compliance funktion. Virksomheden kan vælge at outsource ordningen, men vil stadig være ansvarlig for, at den lever op til lovgivningens krav.

Lovforslaget indeholder også en nærmere afgrænsning af, hvad der skal forstås som finansiel lovgivning. Det er kun overtrædelser eller mulige overtrædelser af den finansielle lovgivning, der er omfattet af de finansielle whistleblowerordninger.

Lovforslaget kræver, at der skal kunne foretages anonyme anmeldelser. Det stiller krav til virksomhedernes indretning af whistleblowerordningerne.

Whistleblowere får med lovforslaget en særlig beskyttelse. Ud over at de kan vælge at anmelde anonymt, indføres et forbud mod forskelsbehandling af medarbejdere, der har anmeldt forhold til whistleblowerordningerne, og overtrædelse af forbuddet kan medføre godtgørelse til medarbejderen. Evt. godtgørelse udmåles efter samme retningslinjer som godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 16, stk. 3.

Lovforslaget fastsætter ikke nogen særlig bevisbyrde. Bevisbyrden i sager om forskelsbehandling af whistleblowere vil derfor være den almindelige, ligefremme bevisbyrde, hvor det er den whislteblower, der mener sig forskelsbehandlet, der skal bevise det.

Lovforslaget blev fremsat fredag den 7. februar 2014 og er til førstebehandling i Folketinget den 25. februar 2014. Lovforslaget forventes at træde ikraft 31. marts 2014.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 10.2.2014