Nyhed Medlemsservice

L125: Ny mæglings- og klageinstitution

Der oprettes en ny mæglings- og klageinstitution som supplement til det eksisterende retlige system. Institutionen kan udtale offentlig kritik vedrørende også danske virksomheder og deres forretningsforbindelser

Erhvervs og vækstministeren har fremsat L 125 om en ny mæglings- og klageinstititon for ansvarlig virksomhedsadfærd i folketinget.

Formålet med lovforslaget er at oprette en ikke-retlig mæglings- og klageinstitution (nævnet), der hurtigt og effektivt kan løse uoverensstemmelser om overtrædelse af internationale standarder og principper for global ansvarlig virksomhedsadfærd. Forslaget tager udgangspunkt i anbefalinger fremsat af Rådet for Samfundsansvar, jf. OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder samt FN-anbefalinger.

Hovedoverskrifterne i henstillingerne/standarderne er bl.a. eventuelle brud på menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption m.v. Nævnet oprettes med henblik på at sikre Danmarks bestræbelser på at leve op til OECD's og FN's anbefalinger.

De virksomheder, der indklages for nævnet, forventes først og fremmest at være større multinationale virksomheder med tilknyttede handels-, produktions- og/eller miljømæssige aktiviteter. Virksomheder i enhver branche, herunder mindre virksomheder samt virksomhedernes forretningsforbindelser, kan også indklages.  Der er derfor en risiko for, at FA's medlemsvirksomheder i kraft af deres funktion som finansiel forretningsforbindelse kan blive indklaget for nævnet og hængt ud via nævnets adgang til offentliggørelse uden behandling i det eksisterende retlige system.

Blandt emnerne, som fremhæves i OECDs anbefalinger, er bl.a.: Ansættelse og i det hele forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, herunder retten til repræsentation i fagforeninger, diskrimination af arbejdstagere, kollektive opsigelser og tillidsrepræsentanters adgang til at forhandle eller stille spørgsmål til ansættelsesforholdene.

Mæglings- og klageinstiutionens kompetence skal omfatte:

  • Nævnet kan afvise sager efter indledende vurdering
  • Nævnet kan opfordre parterne til selv at finde en løsning. Sker dette, afsluttes sagen uden at nævnet udtaler sig offentligt
  • Nævnet kan tilbyde mægling mellem parterne. Behandles sagen ved mægling, offentliggøres der en udtalelse om, at parterne har bedt om nævnets mægling. Når sagen er løst, offentliggøres en udtalelse med en kort beskrivelse af sagen og af mæglingsresultatet. Nævnet følger op på sagen 1 år efter og offentliggør på ny en udtalelse.
  • Nævnet fortager en undersøgelse af sagen, hvis a) der ikke tilbydes mægling, b)parterne ikke samtykker til mægling, c)der ikke kan findes en løsning, eller d) hvis der er tale om grove overtrædelser af OECD's retningslinger. Det offentliggøres at nævnet undersøger sagen. På baggrund af undersøgelsen offentliggøres senere en udtalelse om sagen og Nævnet følger op på udtalelsen 1 år efter.

FA er af den opfattelse, at det er et retssikkerhedsmæssigt sidespor, at etablere et nævn, som ikke træffer retligt bindende afgørelser, men som i offentligheden vil kunne opfattes som domsafgørelser. For virksomhederne kan det komme til at virke som en gabestok - fordi det retlige grundlag for en given kritik ikke er til stede.

Se lovforslaget.