Nyhed Medlemsservice

L119: Revision af lov om ligebehandlingsnævnet

Folketinget behandler beskæftigelsesministerens forslag om revision af lov om Ligebehandlingsnævnet

Lov om Ligebehandlingsnævnet skal revideres inden udgangen af folketingsåret 2011-2012. Derfor fremsatte beskæftigelsesministeren den 28. marts 2012 et forslag om revision af loven.

Forslaget medfører en række præciseringer:

  • nævnet skal kunne behandle sager om chikane og sexchikane
  • nævnets formand kan udpeges blandt landsdommere samt præsidenten og vicepræsidenten fra Sø- og Handelsretten
  • nævnet træffer afgørelse om afvisning af klager.

Ligebehandlingsnævnet har hidtil afvist sager om chikane efter ligestillingslovens § 2a. Det var ikke hensigten med loven, og det præciseres i lovforslaget, at nævnet også kan behandle disse sager.

Da Ligebehandlingsnævnet kan behandle principielle spørgsmål med vidtgående betydning for arbejdsmarkedet og samfundet, foreslår beskæftigelsesministeren, at nævnets formand skal udpeges blandt landsdommere og retspræsident eller vicepræsident fra Sø- og Handelsretten.

Beskæftigelsesministeren foreslår også, at det præciseres i loven, at det er beskæftigelsesministeren, der udpeger nævnets formand/næstformand.

Endelig præciserer lovforslaget, at det er nævnet, der afgør, om en klage skal behandles. Hidtil har nævnets sekretariat truffet afgørelse om afvisning af klager, hvor det var åbenbart, at klager ikke ville få medhold. Præciseringen skal tydeliggøre, at kompetencen til at afvise klager ligger hos nævnet. Nævnet kan delegere kompetencen til sekretariatet.

Lovforslaget forventes vedtaget 24. maj 2012 og træder i kraft 1. juli 2012.

Udgivet d. 30.4.2012