Nyhed Medlemsservice

L 72: Forslag om ændring af den sociale servicelov

Social- og integrationsministeren foreslår forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste i den sociale servicelov

Lovforslaget er fremsat som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 mellem Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Lovforslaget rummer et forslag om forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af børn med funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse, jf. servicelovens § 42, fra 19.613 kr. om måneden (20.241 kr. 2012) til 27.500 kr. om måneden. Dette svarer til en forhøjelse fra 235.356 kr. (242.892 kr. 2012) årligt eksklusiv pension til 330.000 kr. årligt eksklusiv pension.

Lovforslaget har til formål at forhøje ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste. Dermed sikres, at familier med børn med funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse, der kommer i den situation, at en af forældrene bliver nødt til at passe barnet i hjemmet i stedet for at være på arbejdsmarkedet, får nogle bedre vilkår. Ifølge lovforslaget har ændringen ingen økonomiske konsekvenser for private virksomheder.

Medarbejdere, der forsørger et fysisk eller psykisk handicappet hjemmeboende barn under 18, har efter standardoverenskomsten på finansområdet, § 95, stk. 6, mulighed for hel eller delvis orlov uden løn. Disse medarbejdere ventes økonomisk bedre stillet ved den foreslåede lovændring.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 2.2.2012