Nyhed Medlemsservice

L 155: Kønsopdelt lønstatistik

Beskæftigelsesministeren har fremsat forslag om at ændre reglerne om kønsopdelt lønstatistik: Flere virksomheder bliver omfattet, og statistikken skal laves, selvom der ikke er mænd og kvinder i samme jobfunktion

Beskæftigelsesministeren har 12. marts fremsat Forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik).

Flere virksomheder omfattes

Forslaget betyder, at virksomheder med ned til 10 fuldtidsbeskæftigede og mindst 3 mænd og 3 kvinder bliver omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik, selvom der ikke er mænd og kvinder i samme jobfunktion. Tidligere var det virksomheder med mindst 35 ansatte, der skulle udarbejde statistikken for jobfunktioner med mindst 10 personer af hvert køn.

Det betyder, at mange flere virksomheder bliver omfattet af reglerne, og at der skal udarbejdes ligelønsstatistik for ikke-sammenlignelige grupper af medarbejdere.

Yderligere pligter for virksomhederne

Som hidtil kan virksomhederne benytte sig af en ligelønstatistik fra Danmarks Statistik eller alternativt FA eller DA; de kan udarbejde deres egen ligelønsstatistik eller de kan aftale med lønmodtagerne, at der udarbejdes en ligelønsredegørelse.

I modsætning til tidligere får virksomhederne fremover automatisk tilsendt en statistik fra Danmarks Statistik, FA eller DA (det har FA's medlemsvirksomheder dog hele tiden fået).

Medmindre der indgås aftale om en ligelønsredegørelse, skal virksomhederne orientere lønmodtagerne om, at virksomheden er omfattet af reglerne, udlevere en kønsopdelt lønstatistik til lønmodtagerrepræsentanten og sikre mulighed for at drøfte statistikken på lønmodtagerrepræsentantens anmodning. Hvis der ikke er en lønmodtagerrepræsentant på virksomheden, skal virksomheden udlevere statistikken til den enkelte lønmodtager efter anmodning og sikre mulighed for at drøfte den - ligeledes efter anmodning fra en lønmodtager.

Der er bødestraf, hvis virksomheden ikke overholder reglerne.

Høringssvar gav få forbedringer ...

Beskæftigelsesministeriet sendte et udkast til lovforslaget i høring i efteråret 2013. FA afgav i den forbindelse høringssvar. Høringsprocessen har givet anledning til mindre forbedringer af lovforslaget i forhold til udkastet:

  • Danmarks Statistiks ligelønsstatistikker vil opgøre lønforskellen mellem mænd og kvinder i procent i stedet for at opgøre gennemsnitslønnen for hhv. mænd og kvinder i absolutte tal. I statistikker fra FA vil udgangspunktet være det samme. Laver virksomheden sin egen statistik, er der metodefrihed om, hvordan forskellen vises.
  • Det er blevet muligt at lave en statistik med flere lønbegreber, når blot hvert lønbegreb omfatter alle lønmodtagere i statistikken.
  • Det er blevet muligt at udarbejde en måneds- eller kvartalsstatistik, når blot der også foreligger en statistik, der dækker en 12 måneders periode.
  • Ligelønsstatistikken skal kun omfatte lønmodtagere, der aflønnes efter arbejdet tid. Lønmodtagere, der ikke aflønnes efter arbejdet tid, men fx aflønnes pr. leveret enhed eller antal solgte varer, er ikke omfattet af lovforslaget.

... og nogle forringelser

Selvom virksomheden vælger at udarbejde sin egen ligelønsstatistik, kan en lønmodtagerrepræsentant altid bede om at få udleveret den statistik, virksomheden har modtaget fra Danmarks Statistik. Hvis årsagen til, at virksomheden laver statistikken selv, er, at den fra Danmarks Statistik er fejlbehæftet, vil det betyde, at virksomheden skal bruge ekstra ressourcer på at udrede det.

Uforstålige økonomiske og administrative konsekvenser

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil lovændringen betyde, at erhvervslivet vil få byrdelettelser på i alt 8,8 mio. kr. Lettelserne begrundes med, at virksomhederne fremover ikke skal bruge tid på at rekvirere statistikken, men får den tilsendt direkte. Derudover bygger vurderingen dog på flere tvivlsomme antagelser:

  • Modsat den hidtidige lovgivning antages der ikke at være nogle byrder for virksomhederne forbundet med at skulle drøfte ligelønsstatistikkerne med medarbejderne. Det strider mod hele ændringens formål, der netop er "... at styrke kønsopdelt lønstatistiks værdi som samarbejdsredskab ...".
  • Blandt de virksomheder, der vælger at lave statistikken selv, er det antaget, at kun 10 pct. rent faktisk vil lave den, da medarbejderne i de resterende 90 pct. af virksomhederne ikke vil efterspørge den.
  • Det er antaget, at alle de virksomheder, der bliver omfattet af den nye lov, men som ikke var omfattet af den gamle lov, vil benytte sig af statistikken, de får tilsendt fra Danmarks Statistik eller alternativt fra FA eller DA, mens ingen vil lave deres egen statistik eller alternativt en ligelønsredegørelse.

FA påpegede i høringssvaret, at det var vanskeligt at se, hvordan øgede pligter for virksomhederne kunne medføre en besparelse på 8,8 mio. kr.

Forhold til persondataloven

De små grupper med ned til 3 mænd og 3 kvinder i hver gruppe har rejst spørgsmål om lønmodtagernes anonymitet, og om der er tale om behandling af personoplysninger i persondatalovens forstand. I bemærkningerne til lovforslaget forudsættes det, at den videregivelse af personoplysninger, der vil ske i forbindelse med udlevering af statistikken, kan ske indenfor persondatalovens rammer, og at virksomhederne skal iagttage persondatalovens regler om registreredes rettigheder og behandlingssikkerhed. Bemærkningerne gør også opmærksom på, at hvis oplysninger om lønforskel angives ved gennemsnitsløn i absolutte tal, påvirker det lønmodtagernes anonymitet.

Ikrafttrædelse 1. januar 2015

Ifølge forslaget skal loven træde i kraft den 1. januar 2015. Det betyder, at de første kønsopdelte lønstatistikker efter den nye lov skal udarbejdes i løbet af 2016 på baggrund af data fra 2015.

Videre behandling i Folketinget

Forslaget er på dagsordenen den 1. april.