Nyhed Medlemsservice

L 15: Ændring af persondataloven m.fl.

Lovforslaget tilsigter at opnå en række administative forenklinger - men vil også medføre fordyrelser for erhvervslivet

Formålet med lovforslaget er navnlig at gennemføre visse af de lovændringer, som er nødvendige med henblik på at udmønte en række effektiviserings- og prioriteringsinitiativer på Justitsministeriets område som led i udmøntning af initiativet Effektiv administration, jf. finanslovsaftalen for 2012.

Overførsler af persondata til tredielande uden tilladelse fra Datatilsynet 

Det foreslås at ændre persondataloven, så visse overførsler af oplysninger til tredjelande ikke kræver tilladelse fra Datatilsynet. Det foreslås at indsætte en ny bestemmelse i persondataloven, hvorefter oplysninger kan overføres til tredjelande, der ikke generelt sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, hvis overførslen sker på grundlag af kontrakter, der er i overensstemmelse med Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Afskaffelse af Ministerialtidende

Endvidere foreslås det, at Ministerialtidende afskaffes.

Lempelse af krav til politiets håndtering af hittegods med værdi under 500 kr.

Der foreslås indført en bagatelgrænse for politiets behandling af hittegods. Således foreslås det, at politiet vil være undtaget fra hittegodslovens krav om opbevaring, bekendtgørelse af fundet, udfindelse af ejer, betaling af findeløn, bortsalg på auktion m.v., hvis det indleverede hittegods har en anslået værdi på under 500 kr.

Ophævelse af lovkrav om særlig godkendelse af pengeinstitutter som deponeringssted

Desuden foreslås der en ændring af deponeringsloven, som vil betyde, at den eksisterende ordning, hvorefter pengeinstitutter skal godkendes af justitsministeren, før de kan fungere som gyldige forvaringssteder i henhold til deponeringsloven, ophæves. Med den foreslåede ændring vil alle pengeinstitutter i kraft af deres tilladelse efter lov om finansiel virksomhed til at drive pengeinstitutvirksomhed kunne fungere som deponeringssted i henhold til deponeringsloven.

Højere gebyrer for sager behandlet af Datatilsynet

Endelig foreslås det at forhøje betalingen efter persondatalovens § 63, stk. 2, for private dataansvarliges og databehandleres anmeldelser til og ansøgninger om tilladelser fra Datatilsynet fra 1.000 kr. til 2.000 kr.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 18.10.2012