Afgørelse Medlemsservice

Kan en afdeling være en virksomhed?

EU-domstolen har i to sager fra henholdsvis Spanien og Storbritannien svaret på, hvorvidt og hvornår forskellige afdelinger i en virksomhed bliver omfattet af de regler, der gælder ved masseafskedigelser.

Ifølge den danske lov om masseafskedigelser gælder der en særlig procedure om informationspligt og høring. Loven bygger på et EU-direktiv om kollektive afskedigelser. Reglerne finder anvendelse i de situationer, hvor en virksomhed påtænker at afskedige et større antal medarbejdere inden for 30 dage, eksempelvis mindst 10 i "virksomheder, som normalt beskæftiger over 20 og færre end 100 medarbejdere". Det er derfor afgørende for, om og i hvilket omfang loven finder anvendelse, hvorvidt der er tale om en ”virksomhed”.

Den britiske afgørelse

lSagen omhandlede to britiske supermarkedskæder som gik konkurs, hvorefter de måtte afskedige ca. 4.500 ansatte. Flere af butikkerne opfyldte dog ikke de britiske tærskelværdier om, at der skal være informationspligt og høring ved afskedigelse af minimum 20 ansatte. To af disse medarbejdere mente ikke, at de skulle behandles anderledes end medarbejderne i de øvrige butikker, blot fordi de ikke opfyldte de talmæssige krav. Medarbejderne mente således, at supermarkedskæderne måtte betragtes som én samlet virksomhed, hvorefter reglerne om kollektiv afskedigelse skulle finde anvendelse på alle butikkerne – uanset størrelsen af de enkelte butikker.

EU-domstolen fastslog i den sag, at begrebet ”virksomhed” skal forstås som en enhed, hvor medarbejderne, som berøres af afskedigelsen, er placeret for at udøve deres hverv. Der skal udover dette være tale om en enhed, der skal have en vis form for permanenthed og stabil karakter.

Det er dermed op til den nationale ret at vurdere, om hver enkelt butik opfylder betingelserne for at udgøre en virksomhed. Den blotte omstændighed, at butikkerne tilhører samme butikskæde, har således ingen betydning for vurderingen af, om der er tale om én samlet virksomhed eller ej. 

Den spanske afgørelse

I denne sag opsagde en virksomhed en række ansatte både i hovedkvarteret i Madrid og i en afdeling i Barcelona. En af de opsagte medarbejdere fra Barcelona-afdelingen klagede over, at reglerne for kollektive afskedigelser ikke var fulgt, herunder EU-direktivet om kollektive afskedigelser.

Virksomheden henviste til, at medarbejderen var ansat på en mindre del af virksomheden i Barcelona, hvor der var for få ansatte til, at virksomheden havde en pligt i henhold til EU-direktivet. Sagen blev herefter forelagt EU-domstolen.

EU-domstolen fandt, at det ikke er foreneligt med EU-retten, hvis medarbejderne mister deres rettigheder, fordi den nationale lov ikke anerkender, at underafdelinger i visse situationer kan være omfattet af virksomhedsbegrebet. Domstolen anførte yderligere, at direktivets krav om en tærskelværdi for antallet af ansatte og antal opsagte skal være opfyldt, hvilket ikke var tilfældet med afdelingen i Barcelona.

FA bemærker

EU-domstolen har bekræftet sin definition fra tidligere afgørelse af, hvornår der er tale om en  "virksomhed".  I vurderingen af, hvorvidt reglerne om kollektive afskedigelser er overholdt, har det således ingen betydning, at virksomheden er en del af en større virksomhed, selvom dette kan medføre, at afdelinger eller filialer inden for den samme virksomhed kan blive behandlet forskelligt.

I Danmark har der ikke været den store tvivl om, hvornår der er tale om en "virksomhed", idet Beskæftigelsesministeriet har fastlagt dette i en bekendtgørelse. Her fremgår det netop, at en lokal enhed af en virksomhed, fx en filial, kan betragtes som en selvstændig virksomhed, der skal følge lovens regler, hvis tærskelværdierne er opfyldt.

Udgivet d. 10.6.2015