Afgørelse Medlemsservice

Ingen kompensation for kundeklasulv

En medarbejder, der efter sin fratræden var bundet af en kundeklausul, havde ikke opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. Han mistede derfor retten til kompensation

Højesteret har i en dom af den 25. april 2013 frifundet en arbejdsgiver for at skulle betale kompensation til en medarbejder for en påtaget kundeklausul. Medarbejderen havde efter sin fratræden staret egen virksomhed - og den konkrete indsats i den forbindelse var ikke tilstrækkelig til, at medarbejderen kunne siges at have opfyldt sin tabsbegræsningspligt.

Retsgrundlaget

En medarbejder, der har påtaget sig en kundeklausul, har ret til kompensation efter funktionærlovens § 18 a, stk. 2. Efter lovens § 18 a, stk. 3, kan den løn, som medarbejderen oppebærer efter fratrædelsen, dog modregnes i kompensationen.  

Medarbejderen har pligt til at minimere sit tab - for dermed at begrænse arbejdsgiverens kompensationspligt. Medarbejderen skal derfor bestræbe sig på at opnå en tilsvarende indtjening som før fratrædelsen. Han skal med andre ord udnytte sin arbejdskraft og sit indtjeningspotentiale ved at søge passende jobs eller eventuelt starte selvstændig virksomhed. I sidstnævnte tilfælde er det dog medarbejderens risiko, hvis indtægterne ikke er tilstrækkelige til, at medarbejderen kan siges at have begrænset sit tab.

Sagen

En medarbejder i patentbranchen opsagde sin stilling og startede kort efter sin fratrædelse egen virksomhed. Under sin ansættelse i patentvirksomheden havde medarbejderen faktureret for i gennemsnit 243.743 kr. om måneden, mens han i løbet af de første 16 måneder med egen virksomhed i alt solgte ydelser for 466.805 kr.

Medarbejderen havde påtaget sig en kundeklausul, og da han efter sin fratrædelse ikke modtog den kompensation, som han mente sig berettiget til, rettede han krav herfor mod sin tidligere arbejdsgiver.

Arbejdsgiveren mente ikke, at medarbejderen skulle have kompensation for kundeklausulen. Arbejdsgiveren henviste til, at medarbejderen ikke havde opfyldt sin pligt til at begrænse sit tab. Arbejdsgiveren mente navnlig, at den lave indtjening i den tidligere medarbejders virksomhed viste, at medarbejderen ikke havde bestræbt sig på at opnå en rimelig indtjening, og dermed havde medarbejderen ikke opfyldt tabsbegrænsningspligten.

Højesterets afgørelse

Højesteret anså medarbejderen for at være højt specialiseret inden for sin branche og fandt derfor, at han havde et stort indtjeningspotentiale.

På baggrund af det beskedne salg, han havde genereret i sin egen virksomhed, især set i forhold til hans betydelige indtægtspotentiale, fandt Højesteret, at medarbejderen ikke havde opfyldt sin pligt til at begrænse sit tab. Derfor havde medarbejderen ikke krav på kompensation for kundeklausulen i henhold til funktionærlovens § 18 a, stk. 2.  

Dommen viser, at både arbejdsgiver og medarbejder skal tage tabsbegrænsningspligten alvorligt. Arbejdsgiveren kan afvise at betale kompensation, hvis medarbejderen ikke har gjort, hvad han kunne for at skaffe nye og reelle indtægter.

Udgivet d. 30.5.2013