Afgørelse Medlemsservice

Ingen godtgørelse - uanset manglende advarsel

Selvom der ikke var givet en udtrykkelig advarsel forud for afskedigelsen af en medarbejder, var afskedigelsen rimelig og saglig. Der var utvetydigt på anden vis givet udtryk for utilfredshed med medarbejderen

En FA-medlemsvirksomhed er ved Østre Landsrets dom af 30. marts 2012 blevet frifundet for en medarbejders krav om godtgørelse for urimelig afskedigelse.

Medarbejderen, som havde en samlet anciennitet i virksomheden på godt 3 år og en anciennitet i den aktuelle stilling på knap 1½ år, havde i den aktuelle stilling modtaget adskillige mundtlige og skriftlige påtaler vedrørende både adfærd og manglende overholdelse af virksomhedens forretningsgange.

Af virksomhedens interne retningslinier fremgår, at en medarbejder som udgangspunkt ikke kan opsiges, uden at der er givet en skriftlig advarsel kombineret med en mulighed for at rette op på de utilfredsstillende forhold. En sådan formel advarsel havde medarbejderen ikke fået.

Østre Landsret henholdt sig i ankedommen i det hele til den begrundelse, Københavns Byret havde givet. Byretten havde vurderet, at afskedigelsen var både saglig og rimelig. Med hensyn til fraværet af en formel advarsel bemærkede byretten, at "Det forhold, at der ikke blev givet (medarbejderen) en udtrykkelig skriftlig advarsel forud for afskedigelsen, findes under de foreliggende omstændigheder, hvor (medarbejderen) forud herfor havde modtaget adskillige påtaler og klager fra (lederen) ... ikke at kunne føre til andet resultat."

FA har med tilfredshed noteret sig, at kravet om advarsel er fortolket konkret, således at det afgørende var, om medarbejderen reelt var i tvivl om, at der var utilfredshed med ham.

Udgivet d. 30.1.2012