Afgørelse Medlemsservice

Ingen godtgørelse til forsmået ansøger

En arbejdsgiver har ifølge en EU-dom ikke pligt til at give en ansøger oplysninger om, hvorvidt en opslået stilling er blevet besat eller om de kriterier, der er brugt ved udvælgelsen af, hvem der skal ansættes

Har en ansøger til en stilling krav på at få at vide, om stillingen faktisk blev besat? Eller hvilke kriterier arbejdsgiveren lagde vægt på ved beslutningen om, hvem der skulle ansættes? Og hvad betyder det i relation til bevissituationen efter forskelsbehandlingsloven?

Det har EU-Domstolen givet svar på i en sag forelagt af en tysk domstol.

En russisk systemingeniør søgte en stilling i en tysk it-virksomhed. Hun blev ikke indkaldt til samtale og fik efterfølgende afslag på ansøgningen. Virksomheden genopslog stillingen, og systemingeniøren søgte igen. Heller ikke denne gang blev hun indkaldt til samtale, og hun fik igen afslag på ansøgningen.

Systemingeniøren mente, at hun var fuldt kvalificeret til stillingen, og da hun ikke havde fået nogen begrundelse for den manglende indkaldelse til samtale og dermed heller ikke for, at hun ikke var blevet ansat, mente hun, at afslaget måtte skyldes forskelsbehandling på grund af hendes køn, hendes alder eller hendes etniske oprindelse. Hun lagde derfor sag an ved en tysk domstol med krav om godtgørelse for brud på den tyske forskelsbehandlingslov. Hun mente, at det faktiske forløb gjorde, at hun havde skabt en formodning for, at hun var blevet forskelsbehandlet. Og at det herefter var op til virksomheden at bevise det modsatte.

Den tyske domstol spurgte EU-Domstolen, om virksomheden efter EU-retten havde pligt til at oplyse, om stillingen var blevet besat til anden side, og hvilke kriterier virksomheden havde anvendt.

EU-Domstolen svarede, at ansøgeren ikke havde ret til at få oplyst, om arbejdsgiveren havde ansat en anden. Domstolen tilføjede dog, at det ikke kan udelukkes, at en arbejdsgivers undladelse af at oplyse, om en stilling er blevet besat, kan udgøre faktiske omstændigheder, der giver grund til at formode, at der er sket direkte eller indirekte forskelsbehandling.

Det er vigtigt, at EU-Domstolen har slået fast, at der ikke gælder nogen pligt til at oplyse, om en konkret stilling blev besat. Men det er på den anden side væsentligt at være opmærksom på, at det efter en konkret vurdering kan medvirke til at skabe en formodning for, at der er sket forskelsbehandling.

Udgivet d. 14.11.2012