Afgørelse Medlemsservice

Ingen godtgørelse for aldersdiskrimination

Vestre Landsret har afgjort, at der ikke er ret til godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, fordi arbejdsgiveren havde handlet i o.m. fast retspraksis, da de afviste kravet på fratrædelsesgodtgørelse

I 2006 opsagde Region Syddanmark en 63 årig ingeniør, der havde arbejdet for amtet og regionen i mere end 18 år. Ingeniøren gjorde krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a. Ingeniøren havde på fratrædelsestidspunktet krav på at få udbetalt alderspension, men han ønskede ikke at gøre brug af retten hertil, fordi han ønskede at fortsætte på arbejdsmarkedet. I konsekvens heraf meldte han sig ledig overfor Arbejdsformidlingen.

Region Syddanmark afviste kravet på fratrædelsesgodtgørelse under henvisning til at ingeniøren på fratrædelsestidspunktet havde ret til at oppebære arbejdsgiverpension. Højesteret har i en gennem mange år efterlevet dom fastslået, at retten til godtgørelse fortabes, hvis den fratrædende medarbejder har ret til at få udbetalt alderspension fra en arbejdsgiverbetalt ordning - og dette uden hensyntagen til, at medarbejderen ønsker at blive på arbejdsmarkedet og dermed udskyde retten til ydelserne.

Sagen blev rejst for domstolene og i den forbindelse blev EU-Domstolen inddraget, fordi den fratrædende medarbejder gjorde gældende, at retsstillingen var i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination. Ved en dom fra oktober 2010 gav EU- domstolen medarbejderen medhold i dette synspunkt og herefter betalte Region Syddanmark fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a til ingeniøren.

Sagen var dog ikke slut hermed. Medarbejderen rejste krav om godtgørelse for overtrædelse af Forskelsbehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination. Region Syddanmark afviste dette krav, da man havde fulgt den gældende lovgivning, således som den også var fortolket af Højesteret.

Forskelsbehandling, men ingen godtgørelse

Vestre Landsret har nu i en dom afgjort, at det var forskelsbehandling på grund af alder at afvise at betale fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a.

Vestre Landsret frifandt dog Region Syddanmark for kravet om godtgørelse. Landsretten lagde vægt på

  • at der ikke var tale en en særlig grov overtrædelse af forskelsbehandlingsloven
  • at regionen havde fulgt lovgivningen og den lange og faste retspraksis på området
  • at Beskæftigelsesministeriet ikke havde ændret funktionærlovens § 2a, da aldersdiskrimination blev forbudt, og
  • at der havde været berettiget tvivl om EU-rettens betydning, og sagen derfor havde været forelagt EU Domstolen.

Landsretten lagde også vægt på, at krænkelsen ved at afvise kravet om fratrædelsesgodtgørelse havde været begrænset, og at regionen havde betalt fratrædelsesgodtgørelsen kort efter EU-dommen.

Dommen kan få betydning for en række ventende sager om fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a, som Finansforbundet har rejst over for medlemmer af FA, fordi forbundet i disse sager har taget forbehold for også at gøre krav på godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

Udgivet d. 14.10.2011