Afgørelse Medlemsservice

Ikke ret til kursus i opsigelsesperioden

En medarbejder mente at have krav på at deltage i et planlagt kursus, selv om pågældende havde opsagt sin stilling. Østre Landsret var ikke enig heri

En medarbejder havde opsagt sin stilling. Inden opsigelsen var det planlagt, at medar­bejderen skulle på et 5-dages kursus. Da kurset faldt i medarbejderens opsigelsesperiode, mente medarbejderen, at han fortsat var berettiget til at deltage på arbejdsgive­rens regning. Arbejdsgiveren var ikke enig heri og afviste at lade medarbejderen deltage i det planlagte kursus

Medarbejderen og dennes fagforening mente ikke, at arbejdsgiveren var berettiget til at aflyse kurset, hvorfor der blev anlagt sag med påstand om, at arbejdsgiveren skulle dække medarbejderens udgifter til et tilsvarende kursus.

Landsretten gav ikke medarbejderen medhold, da det måtte havde stået klart for medarbejderen, at det var en forudsætning for hans deltagelse i kurset, at han ikke forinden opsagde sin stilling. Landsretten bemærkede herudover, at medarbejderen ikke ifølge sin ansættelseskontrakt havde krav på at deltage i det pågældende kursus.

Dommen viser, at en arbejdsgiver ud fra et forudsætningssynspunkt har ret til at aflyse planlagte kurser, som ligger i opsigelsesperioden, hvis medarbejderen selv har opsagt sin stilling efter, at tilmelding til kurset er sket. Arbejdsgivere skal dog være opmærksomme på, at medarbejdere kan have krav på at deltage i kurser i opsigelsesperioden, såfremt dette konkret følger af deres individuelle ansættelseskontrakter.

Udgivet d. 11.11.2011