Afgørelse Medlemsservice

Ikke frit valg mellem voldgift eller domstol

Højesteret har igen slået fast, at fagretlige sager ikke hører hjemme ved de almindelige domstole, når fagforeningen fører dem

Sager om overenskomstbaserede krav kan kun føres ved de almindelige domstole, hvis medarbejderen godtgør, at fagforeningen ikke vil føre sagen. Det følger af Arbejdsretslovens § 11, stk. 2.

Højesteret har afvist at behandle en sag om usaglig opsigelse, hvor et fagforbund anlagde sag ved byretten for et medlem.

Sagen var startet fagretligt, hvor fagforeningen, 3F, efter forhandling i april 2005 meddelte, at den ikke ville føre en sag om usaglig afskedigelse efter overenskomsten videre. Det klagede medlemmet over. 3F's klageinstans, en mæglingsmand, konstaterede, at sagen burde have været ført og opfordrede 3F til at støtte medlemmet økonomisk og juridisk under en retssag. For at komme ud over, at de faglige frister var sprunget, "erklærede" 3F formelt i september 2006, at den ikke agtede at iværksætte fagretlig behandling af kravet, og udtog derefter stævning ved de almindelige domstole i oktober 2006. Arbejdsgiver påstod sagen afvist, da 3F skulle have fortsat den fagretlige behandling, hvis de ønskede at føre sagen videre.

Københavns Byret og Østre Landsret fandt det bevist, at 3F havde valgt ikke at føre sagen, og at medlemmet derfor kunne indbringe sagen for de almindelige domstole efter Arbejdsretslovens § 11, stk. 2. Det blev ikke tillagt betydning, at det var 3F, der indbragte sagen som mandatar for medlemmet.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at 3F havde valgt ikke at føre sagen videre. Højesteret lagde vægt på, at det var 3F, der indbragte sagen for domstolene. Arbejdsretsloven giver ikke frit valg mellem det fagretlige system og domstolene.

Dommen er refereret i UfR 2012.1108H.

Sagen viser, at der heller ikke er frit valg mellem det fagretlige system og domstolene i situationer, hvor den faglige organisation fortryder at den oprindeligt havde opgivet at føre en rejst sag videre. Den faglige organisation kan ikke reparere sin fejl ved at føre sagen videre ved de almindelige domstole.

Udgivet d. 2.5.2012