Afgørelse Medlemsservice

Hvor længe varer beskyttelsen efter ligebehandlingsloven?

Afsked 8 dage efter tilbagevenden fra barsel var omfattet af ligebehandlingsloven

En kvindelig ansat var i en ejendomsmæglervirksomhed og blev afskediget 8 dage efter hun kom tilbage fra barselsorlov.

Hun krævede 9 måneders godtgørelse, idet hun mente, at opsigelsen var i strid med lov om ligebehandling, fordi der var en tidsmæssig sammenhæng mellem hendes tilbagevenden og afskedigelsen. Arbejdsgiver skulle så bevise, at loven ikke var krænket. Han sagde, at der var nedgang i branchen, og at den ansatte bedst kunne undværes.

Byretten frifandt arbejdsgiveren, idet den sagde, at det ikke var en faktisk omstændighed, der bevirkede delt bevisbyrde, at medarbejderen blev afskediget 8 dage efter tilbagekomst til arbejdet.

Landsretten derimod sagde, at det forhold, at kvinden blev opsagt 8 dage efter hendes tilbagevenden fra barsel, var en faktisk omstændighed, som medførte, at der ved afskedigelsen var udøvet en forskelsbehandling. Arbejdsgiveren skulle herefter bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket.

Dette kunne han og blev frikendt, idet branchen var gået i stå og hans økonomi var dårlig.

Dommen viser, at beskyttelsen udstrækkes til efter tilbagevenden fra orlov, men også, at der er et vist rum til at afskedige, så længe arbejdsgiver på saglig basis har vurderet nødvendigheden af afskedigelsen og ikke mindst, som i den konkrete sag, at en anden end den beskyttede medarbejder var bedst egnet til at varetage en tilbageværende stilling.

Udgivet d. 27.1.2010