Afgørelse Medlemsservice

Hvad koster aldersdiskrimination?

Højesteret fandt, at godtgørelse for aldersdiskrimination skulle udmåles til 4 måneders løn, da der var formildende omstændigheder - bl.a. fordi der var tale om en afskedigelsesrunde

Et flyselskab skulle spare og iværksatte derfor en større afskedigelsesrunde, hvor bl.a. en række piloter blev opsagt. Udvælgelsen af piloterne skete efter forhandling mellem flyselskabet og fagforeningerne. Der var enighed om, at de piloter, der var berettigede til pension, skulle vælges frem for yngre piloter. Det skyldes bl.a., at pensionsalderen indtil 2005 var 60 år, hvorfor piloter over 60 år havde en fornuftig pensionsopsparing.

Alle de 54 opsagte piloter var mellem 60 og 65 år, og 6 af dem klagede derfor til Ligebehandlingsnævnet over, at de var afskediget på grund af deres alder. Ligebehandlingsnævnet tilkendte piloterne 9 måneders løn, hvilket blev tiltrådt af Københavns Byret. Østre Landsret udmålte derimod godtgørelsen til 300.000 kr., svarende til ca. 3 måneders løn.

Flyselskabet erkendte under sagen, at opsigelserne var sket i strid med lov om forskelsbehandling, og for Højesteret drejede sagen sig derfor alene om godtgørelsens størrelse.

Højesterets afgørelse

Højesteret henviste først til, at der ved udmåling af godtgørelse skal ses på grovheden af overtrædelsen, herunder baggrunden for overtrædelsen og den krænkelse, medarbejderen har været udsat for.

I en sag tidligere sag om opsigelse på grund af handicap afgjorde Højesteret, at opsigelse i strid med lov om forskelsbehandling skulle udløse samme godtgørelse som efter ligebehandlingsloven, hvorefter der lægges stor vægt på anciennitet.

Piloterne ville alene på det grundlag være berettiget til høje godtgørelser som følge af deres lange anciennitet.

Flertallet i Højesteret fandt dog, at der i sagen var en række formildende omstændigheder: Der var tale om afskedigelser som led i en afskedigelsesrunde; udvælgelseskriterierne var fastlagt under forhandling med fagforbundene, og parterne ønskede at tage sociale hensyn ved at vælge piloter, som var sikret forsørgelse i form af en pensionsordning.

Derfor blev godtgørelsen i den konkrete sag udmålt til 4 måneders løn.

Hvad viser dommen?

Dommen viser, at selvom en arbejdsgiver måtte have overtrådt forskelsbehandlingsloven i forbindelse med afskedigelse, kan der foreligge formildende omstændigheder, hvis forskelsbehandlingen er en følge af udvælgelseskriterier, som er aftalt eller forhandlet med lønmodtagersiden, og hvis disse kritierier er begrundet i sociale hensyn til medarbejderne.

Disse hensyn kan som i dommen være, at man ser på, om de pågældende er sikret et alternativt forsørgelsesgrundlag.

Udgivet d. 2.10.2014