Afgørelse Medlemsservice

Højesteret fastslog: Overtagelse af kantinedrift var ikke en virksomhedsoverdragelse

Det var ikke i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, at en medarbejder blev afskediget som følge af, at en ny leverandør overtog kantinedriften.

Højesteret har 28. oktober 2015 stadfæstet Sø- og Handelsretten afgørelse af, hvorvidt afskedigelsen af en kantinemedarbejder var i strid med virksomhedsoverdragelsesloven.

Baggrund

En kvinde var ansat som smørrebrødsjomfru i Tingstrøm A/S, der står for kantinedriften i flere forskellige virksomheder. Hun havde sit daglige arbejdssted i firmaet KPMG, der i 2011 sendte kantinedriften i udbud. Driften overgik i den forbindelse til ISS, og kantinedriften skiftede i forlængelse heraf adresse, idet KPMG flyttede til nye lokaler. Tingstrøm A/S fortsatte driften af kantinen på den oprindelige adresse, men med færre medarbejdere end tidligere.

Da der ikke var arbejde nok, opsagde Tingstrøm A/S medarbejderen. Medarbejderen stævnede ISS og Tingstrøm med påstand om godtgørelse for opsigelse i strid med virksomhedsoverdragelsesloven § 3.

Spørgsmålet var, om der var tale om en virksomhedsoverdragelse af kantinedriften til ISS.

Sø- og Handelsretten fandt, at der ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse. FA omtalte også dommen fra Sø- og Handelsretten.

Dommen

Højesteret fandt heller ikke, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, der var omfattet af lovens anvendelsesområde.

Højesteret udtalte i forbindelse med afgørelsen af sagen, at virksomhedsoverdragelsesloven skal fortolkes i overensstemmelse med EU-rettens virksomhedsoverdragelsesdirektiv. Direktivet kræver, at der sker en ”overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet”.

Højesteret vurderede i den konkrete sag, at ISS ikke overtog køkkenfaciliteter eller maskiner og udstyr, som havde været anvendt af Tingstrøm. ISS overtog heller ikke nogen del af personalet, som hidtil havde været beskæftiget.

Efter en helhedsvurdering fandt Højesteret ikke, at der var faktiske omstændigheder, der påviste, at der var sket en overførsel fra Tingstrøm til ISS. Der var således ikke tale om en overførsel af en økonomisk enhed, der bevarede sin identitet.

Tingstrøm og ISS blev derfor frifundet for kravene om godtgørelse for opsigelse i strid med virksomhedsoverdragelsesloven.

Dommen viser

Dommen belyser, hvornår der er tale om en virksomhedsoverdragelse, der er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Højesteret lægger i sin afgørelse af sagen navnlig vægt på den EU-retlige praksis af, hvilke momenter der kan være medvirkende til at afgøre, om der er tale om en virksomhedsoverdragelse eller ej.
Heri er det centralt, hvorvidt der er sket overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet. I denne vurdering kan det navnlig have betydning:

  • Hvorvidt der er sket overførsel af materielle aktiver
  • Hvorvidt indehaveren har overtaget størstedelen af arbejdsstyrken
  • Om kundekredsen overflyttes samt
  • I hvor høj grad aktiviteterne før og efter overførslen er de samme.

Typen af aktivitet har også betydning. Kantinedrift kræver både medarbejdere og materielle aktiver, dvs. maskiner mv., og hvis de ikke overtages, taler det for, at der ikke er tale om en virksomhedsoverdragelse.

Højesteret udtaler med denne dom, at virksomheden (kantinedriften) ikke havde samme identitet efter overdragelse, da den blev udført på ny adresse, i et nyt køkken og på en anden måde, og at der ikke blev overført væsentlige aktiver eller medarbejdere.

Udgivet d. 30.10.2015