Afgørelse Medlemsservice

Hjerneskade var handicap

Nedsat arbejdstid, fleksjob og 4 års tålmodighed var ikke nok til, at arbejdsgiver havde gjort tilstrækkeligt efter forskelsbehandlingsloven

Sagen handler om en advokatsekretær, der blev afskediget i 2008. Hun var blevet hjerneskadet i 2004 og var først fortsat på nedsat tid i advokatfirmaet. I 2006 havde hun fået et fleksjob i samme stilling og med samme opgaver. I 2008 blev hun afskediget, fordi hun ikke kunne udfylde jobbet.

Hun havde været ansat i 33 år, og hun havde fået kritik for udførelsen af arbejdet, men ingen advarsler. Hendes fagforening, HK/Danmark, krævede på baggrund af, at hun var hjerneskadet, ca. 700.000 kr. i godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. HK gjorde gældende, at advokatfirmaet ikke havde foretaget hensigtsmæssige foranstaltninger for at gøre det muligt for hende at arbejde. Herudover krævede HK ca. 150.000 kr. for manglende pensionsindbetaling under fleksjobbet og for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Advokatfirmaet mente ikke, at der var faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var sket en overtrædelse af forskelsbehandlingsloven. De bestred, at medarbejderen var handicappet, og gjorde gældende, at de ved at have beholdt hende i en længere periode efter hjerneskaden og ved at etablere fleksjobbet, havde truffet tilstrækkelige foranstaltninger, men at hun ikke længere var kompetent, egnet og disponibel til at udføre de arbejdsopgaver, hun var ansat til.

Vestre Landsret slog fast, at hjerneskaden var et handicap, fordi det varigt nedsatte hendes arbejdsevne. Der var skabt en formodning for, at afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven, og advokatfirmaet havde ikke bevist, at afskedigelsen ikke skyldtes medarbejderens handicap. Landsretten fandt også, at advokatfirmaet ikke i tilstrækkeligt omfang havde tilpasset arbejdsmønstre og arbejdsfordeling til hendes konkrete forhold. Landsretten fandt det ikke bevist, at hun ikke ville have været kompetent, egnet og disponibel, hvis advokatfirmaet havde foretaget hensigtsmæssige tilpasninger.

På den baggrund gav landsretten hende en godtgørelse på 250.000 kr. for forskelsbehandling på grund af handicap. Beløbet svarer til 9 måneders løn. Landsretten gav hende også medhold i kravet på pensionsindbetaling under fleksjobbet og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Dommen viser, at arbejdsgiver har en vanskelig bevisbyrde, hvis en handicappet medarbejder skal afskediges. Det er arbejdsgiver, der skal bevise, at der er truffet hensigtsmæssige foranstaltninger, og at afskedigelsen ikke skyldes handicappet. Dommen fastholder det kendte godtgørelsesniveau, også selv om medarbejderen havde været ansat i 33 år.

Dommen er omtalt i Ufr 2010.1748V.

Udgivet d. 29.7.2010