Afgørelse Medlemsservice

GPS overvågning skal varsles

En arbejdsgiver havde ikke rettidigt varslet medarbejderne om, at deres færden blev overvåget via GPS. Det kostede arbejdsgiveren en bod på 10.000 kr.

Arbejdsretten afsagde den 5. juli 2013 dom i en sag om forståelsen af DA/LO's aftale om kontrolforanstaltninger.

Dansk EL-Forbund klagede på vegne et medlem til Arbejdsretten over, at medarbejderens arbejdsgiver ikke havde overholdt aftalen om kontrolforanstaltninger, som er indgået mellem LO og DA. Dansk El-Forbund mente, at det var overenskomstbrud og krævede bod for forseelsen.

Sagen

Forud herfor var medarbejderen blevet indkaldt til en samtale hos sin leder. Under samtalen fik medarbejderen en skriftlig advarsel - blandt andet fordi medarbejderen ikke kunne redegøre for et betydeligt tidsforbrug. Arbejdsgiveren fremviste, som dokumentation for medarbejderens tidsforbrug, en log fra den GPS, der var installeret i medarbejderens firmabil.

Medarbejderen var nogle uger inden samtalen blevet informeret om, at bilens GPS blev brugt til at kontrollere hans færden.

Retsgrundlaget

LO og DA har indgået en aftale om kontrolforanstaltninger, som blandt andet indebærer, at arbejdsgiveren skal underrette lønmodtagerne om nye kontrolforanstaltninger senest seks uger inden, de iværksættes.

Dommen

Arbejdsretten udtalte i dommen, at det følger af aftalen om kontrolforanstaltninger, at en arbejdsgiver skal vente i mindst seks uger fra medarbejderne er underrettet om den ny foranstaltning - og til foranstaltningen kan tages i brug. Da der ikke var gået seks uger, fra medarbejderen var blevet oplyst om, at firmabilernes GPS blev brugt til at føre kontrol, og til kontrolforanstaltningen blev taget i brug, havde arbejdsgiveren forbrudt sig mod aftalen.

Derfor blev arbejdsgiveren dømt til at betale en bod på 10.000 kr.

Udgivet d. 15.7.2013

Nøgleord