Afgørelse Medlemsservice

Funktionær kunne forlænge sit eget opsigelsesvarsel

Funktionærlovens opsigelsesvarsler er minimumsvarsler. En lønmodtager kan derfor godt opsiges med et længere varsel, fastslår Østre Landsret

En funktionær havde ifølge sin ansættelsesaftale og funktionærloven 1 måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en måned. Funktionæren var langtidssyg og mente, at det var kollegernes skyld. Det demonstrerede hun sin utilfredshed med ved at sige op med 4 måneders varsel. Hun sagde op den 3. september 2007 til fratræden ved udgangen af januar måned 2008.

Arbejdsgiveren fastholdt det aftalte varsel på en måned.

Funktionæren rejste sagen og krævede løn og feriepenge for hele perioden på 4 måneder, samt erstatning for udgifter til psykologbehandling på grund af mobning på arbejdspladsen.

Østre Landsret gav funktionæren ret til at sige op med et længere varsel end aftalt. Landsretten begrunder sin afgørelse med, at aftalen skal forstås i overensstemmelse med funktionærlovens § 2, stk. 6, 1. pkt., 1. led. Landsretten bemærker, at funktionærloven ifølge forarbejderne "fastsætter ufravigelige minimumsregler ... for varslets længde". Derfor havde funktionæren ret til at opsige sit arbejde med et længere varsel, og arbejdsgiver skulle derfor betale funktionærens krav på løn og feriepenge.

Landsretten fandt det ikke godtgjort, at funktionæren var blevet mobbet på arbejdspladsen, og afviste derfor hendes krav på erstatning af udgifter til psykologbehandling.

Dommen er refereret i UfR 2010.935.

Udgivet d. 6.5.2010