Afgørelse Medlemsservice

Fratrædelsesgodtgørelse nedsætter folkepensionen

En aftalt fratrædelsesgodtgørelse skal regnes med som indtægt ved personligt arbejde, når folkepensionens grundbeløb skal beregnes. Det har Højesteret slået fast

En lektor ved Aarhus Universitet fratrådte sin stilling efter 36 års ansættelse. De sidste 7 måneder, før han fratrådte, havde han orlov med løn. Han fik udbetalt en aftalt fratrædelsesgodtgørelse svarende til 5 måneders løn, da han fratrådte.

Kommunen, Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen regnede fratrædelsesgodtgørelsen med til lektorens indtægt ved personligt arbejde efter lov om social pension. Det gav lektoren et lavere grundbeløb, end han ellers ville have fået.

Lektoren mente ikke, at fratrædelsesgodtgørelsen var indtægt ved personligt arbejde, da den var betinget af hans fratræden, og ikke var betaling for en aktiv arbejdsindsats.

Landsretten og Højesteret fandt, at fratrædelsesgodtgørelsen var indtægt ved personligt arbejde efter lov om social pension. Højesteret lagde vægt på, at fratrædelsesgodtgørelsen blev udbetalt i kraft af lektorens ansættelse, og at udbetalingen skete i forlængelse af en løbende lønudbetaling. Det var i overensstemmelse med lovens formål at anse fratrædelsesgodgørelsen for at være indtægt ved personligt arbejde ved beregningen af folkepensionens grundbeløb.

Dommen viser, at alle medarbejderens arbejdsindtægter skal indgå ved beregningen af folkepensionens grundbeløb. Derfor kan en høj aftalt fratrædelsesgodtgørelse medføre en lavere folkepension.

Dommen er omtalt i Ufr. Nyhedsservice 2010/6, side 22.

Udgivet d. 25.2.2010