Afgørelse Medlemsservice

Formodning for aldersdiskrimination afkræftet

Kommunen havde bevist, at den ikke lagde vægt på alder ved beslutningen om, hvem der skulle have et ledigt job i Borgerservice. Højesteret frifandt derfor kommunen

En 55-årig kvinde, der var ansat som vikar i kommunens Borgerservice, søgte nogle opslåede stillinger samme sted, men kom ikke til ansættelsessamtale. Hun havde 6 års erfaring hos Holbæk Politi, hvor hun havde beskæftiget sig med at udstede pas og kørekort. Hendes faglige kvalifikationer var derfor opfyldt. Ansøgeren mente derfor, at grunden til, at hun ikke var blevet ansat, helt eller delvist, skyldtes hendes alder – og hun rejste krav om godtgørelse for overtrædelse af Forskelsbehandlingsloven.

Under sagen kom det frem, at kommunen i en skriftlig begrundelse, uarbejdet efter anmodning fra ansøgeren afslutningsvis havde anført: "At jeg samtidig, som leder, er forpligtet til at imødekomme det generationsskifte, der indenfor en kort årrække vil komme i gruppen der, som du ved p.t. primært består af ældre erfarne".

Højesteret fandt, at ansøgeren havde påvist faktiske omstændigheder, der gav grund til at formode, at der var sket direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af alder. Det var derfor kommunen, der skulle bevise, at der ikke var blevet lagt vægt på ansøgerens alder ved vurderingen af, hvem der skulle have jobbet.

Kommunen anførte, at den som offentlig myndighed var forpligtet til at vælge den bedst kvalificerede ansøger til stillingen og havde ret til at foretage en samlet bedømmelse af ansøgerne på grundlag af deres faglige og personlige kvalifikationer. Efter en omfattende bevisførelse kom det frem, at kommunen under en samtale med den 55-årige kvinde svarede nej, da kvinden spurgte, om hendes alder havde haft betydning for afslaget af jobbet. Dette blev underbygget af den øvrige skriftlige begrundelse, som talte imod, at kvindens alder var blevet tillagt betydning.  

Højesteret fandt, at kommunen havde godtgjort, at fravalget af den 55-årige kvinde var begrundet i, at hun ikke havde de ønskede personlige kvalifikationer, og at der ikke var blevet lagt vægt på hendes alder. Derfor var ligebehandlingsprincippet ikke blevet krænket.

Denne dom illustrerer vigtigheden i, at en virksomhed har dokumentation for, at en ansættelse er sket på baggrund af saglige og lovlige kriterier. 

Udgivet d. 20.12.2011