Afgørelse Medlemsservice

Ferielovens varslingsregler kan fraviges

Højesteret har stadfæstet, at ferielovens regler om varsling af hovedferie og afholdelse af ferie i opsigelsesperioden kan fraviges i en ansættelseskontrakt.

Af ferielovens § 15, stk. 2, fremgår det, at en arbejdsgiver så tidligt som muligt og senest 3 måneder for hovedferien, hhv. senest 1 måned for øvrige feriedage, skal meddele lønmodtageren, hvornår ferien skal afholdes.

I henhold til ferielovens § 16, stk. 1, kan en lønmodtager, som er opsagt, ikke pålægges at afholde sin hovedferie i opsigelsesperioden, såfremt opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder. Dette gælder, uanset hvad der tidligere er fastsat om afholdelsen af ferien, men gælder ikke, såfremt opsigelsesvarslet er forlænget med antallet af feriedage.

Det fremgår dog af ferieloven, at disse regler kan "fraviges ved aftale". Højesteret har den 7. august 2015 taget stilling til, om en sådan aftale kan indgås allerede ved ansættelsen, eller om det først skal ske, når opsigelse er sket. 

Baggrund

I sagen fremgik det af medarbejderens ansættelseskontrakt, at arbejdsgiveren kunne varsle afholdelse af hovedferie med 1 måneds varsel og al øvrig ferie med 2 ugers varsel, samt at arbejdsgiver kunne varsle hovedferie til afholdelse i opsigelsesperioden, ligeledes med 1 måneds varsel.

Medarbejderen blev senere opsagt med 3 måneders varsel, og arbejdsgiveren varslede, at medarbejderen  i opsigelsesperioden skulle afvikle ferie i videst muligt omfang.

Spørgsmålet var under sagen, om lønmodtageren kunne pålægges at afvikle hovedferien i opsigelsesperioden, når opsigelsesvarslet kun var 3 måneder. Medarbejderens fagforening mente, at en aftale om at fravige ferielovens regler først kunne ske, når forholdet var aktuelt, dvs. når medarbejderen var opsagt.

Sø- og Handelsretten fastslog ved dom den 4. april 2014, at ferielovens § 16, stk. 1, kan fraviges ved aftale mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren, allerede når ansættelseskontakten indgås. Retten henviste til, at lovændringen af ferieloven i 2000 var et udtryk for en liberalisering af parternes adgang til at indgå aftaler på ferielovens område. Medarbejderens fagforening ankede dommen til Højesteret.

Dommen

Højesteret tiltrådte Sø- og Handelsrettens afgørelse og anførte, at der er muligt i en individuel aftale at fravige ferielovens varslingsregler om placering af ferie allerede, når ansættelseskontrakten indgås.

Højesteret var også enig i, at parterne i den konkrete sag netop havde aftalt en sådan fravigelse.

FA bemærker

På baggrund af Højesterets afgørelse kan det konkluderes, at en arbejdsgiver har mulighed for at aftale et kortere varsel for afholdelse af ferie end fastsat i ferieloven. Dette gælder uanset, om opsigelsesperioden er 3 måneder eller mindre.

En arbejdsgiver bør således altid overveje dette forhold ved udarbejdelsen af medarbejdernes ansættelseskontrakter.

Udgivet d. 11.8.2015