Afgørelse Medlemsservice

Far på orlov lovligt opsagt

Det var hverken ulovlig forskelsbehandling eller i øvrigt usagligt at opsige en projektchef, der var på fædreorlov. Opsigelsen skyldtes hans manglende kompetencer og fejlfaktureringer

En ingeniør, der efter ca. et års ansættelse var blevet forfremmet til projektchef, og havde haft denne stilling i 4 måneder, meddelte den 25. februar 2009 sin arbejdsgiver, at han holdt fædreorlov fra den 18. februar 2009. Den 27. februar 2009 blev han sagt op med begrundelsen, at han manglede de nødvendige projekt- og ledelseskompetencer. Arbejdsgiver havde modtaget klager fra kunder og samarbejdspartnere over manglende overholdelse af tidsfrister og fejlagtige fakturaer på projekter under projektchefens ansvar.

Projektchefen mente, at afskedigelsen skyldtes hans fædreorlov. Ingeniørforeningen rejste derfor krav om godtgørelse efter ligebehandlingsloven, alternativt krav om godtgørelse efter funktionærloven for usaglig opsigelse.

Byretten frifandt arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren var ganske vist pålagt den tunge bevisbyrde efter ligebehandlingsloven, men Byetten anså det for bevist, at opsigelsen hverken helt eller delvist skyldtes fædreorloven. Opsigelsen skyldtes projektchefens manglende overholdelse af tidsfrister og fejlagtige faktureringer. Derfor var opsigelsen ikke i strid med ligebehandlingsloven. Opsigelsen var heller ikke usaglig.

Vestre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse og tilføjede, at der på baggrund af årsagen til opsigelsen ikke kunne stilles krav om tildeling af en advarsel før opsigelsen.

Dommen viser, at en opsigelse af en medarbejder på fædreorlov på grund af alvorlige og påviselige fejl fra medarbejderen er saglig og ikke i strid med ligebehandlingsloven. Både byret og landsret konstaterede, at opsigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i medarbejderens fædreorlov.

Udgivet d. 29.11.2011