Afgørelse Medlemsservice

Familiefraværsloven kan også gælde for kronisk syge

En kvindelig medarbejder blev opsagt fordi hun akut skulle ‎indlægges sammen med sine kronisk syge tvillinger. Afskedigelsesnævnet slog fast at det var akut sygdom og tilkendte hende godtgørelse

Efter familiefraværsloven har en løn­modtager ret til fravær fra arbejdet, når tvingende fami­liemæssige årsager gør sig gældende i form af sygdom eller ulykke, der gør medarbejderens umiddelbare tilste­deværelse påtrængende nødvendig. Efter loven må en arbejdsgiver ikke afskedige en medarbejder, fordi medarbejderen udnytter retten til fravær.

Er sygdommen akut, når den skyldes en kronisk lidelse, som ‎medarbejderen i forvejen er bekendt med? Det var spørgsmålet i denne sag.‎

En kvindelig medarbejder meddelte sin arbejdsgiver, at hendes tvillinger stod foran en ‎hospitalsindlæggelse, og at hun i den forbindelse regnede med at være fraværende ‎mellem 2 dage og 1 måned. Samme eftermiddag blev medarbejderen uden nærmere ‎begrundelse opsagt. ‎

Arbejdsgiveren begrundede opsigelsen med, at fraværet ikke var nødvendigt, da børnenes lidelse ‎var kronisk, og medarbejderen derfor havde haft mulighed for at planlægge sig ud ‎af situationen. Endvidere mente arbejdsgiveren, at det måtte tillægges vægt, at der ikke ‎var tale om en livstruende sygdom (ikke en force majeure). ‎

Hospitalet havde vurderet, at medarbejderens tilstedeværelse hos børnene var nødvendig, da der var tale om akut forværring af deres lidelse. Der var blot ikke plads på hospitalet, hvorfor børnene allerede var indlagt på en såkaldt ”åben indlæggelse”, hvor børnene er hjemme, men hvor hospitalet kan kontaktes døgnet rundt, og hvor yderligere forværring vil medføre omgående indlæggelse. Det var også nødvendigt at indlægge begge forældre.

Det var akut

Afskedigelsesnævnet slog fast, at vurderingen af, om sygdommen var akut, skulle ‎foretages ud fra de konkrete omstændigheder, herunder om den kroniske sygdom var ‎blevet forværret. Derudover slog afskedigelsesnævnet fast, at det ikke var afgørende, om ‎børnenes sygdom var livstruende eller ej.

Afskedigelsesnævnet gav derfor medarbejderen ‎medhold og tilkendte hende en godtgørelse på 50.000 kr., svarende til 3 måneders løn.

Afskedigelsesnævntes tilkendegivelse viser, at det beror på en konkret vurdering, om en medarbejders ‎fravær er omfattet af retten til fravær i henhold til familiefraværsloven, og at også kronisk sygdom hos et nærtstående familiemedlem, der forværres, kan give en ‎medarbejder ret til fravær af kort varighed, uanset at sygdommen ikke er livstruende. Det afgørende er den akutte karakter.

Udgivet d. 21.2.2013