Afgørelse Medlemsservice

FA vinder sag om timebanken

FA har vundet en faglig voldgiftssag om timebanken på finansområdet. Finansforbundet mente, at hvis opsagte medarbejdere har overarbejde, skal det altid afspadseres. Det fik de ikke medhold i

FA vandt den 10. januar 2014 en sag om fortolkning af standardoverenskomstens § 11 om timebanken. Sagen drejede sig om, hvad der skal ske med overarbejde for medarbejdere i opsagt stilling.

Baggrund

Reglerne om timebank kom ind i overenskomsterne i 2012 sammen med helt nye arbejdstidsregler. Overenskomstparterne tog stilling til en række emner, fx hvilke timer der indgår i timebanken, og hvordan timerne kan opspares og udbetales.

I bestemmelsen om timebank er der også aftalt en særlig regel om, hvad der gælder for opsagte medarbejdere (§ 11, stk. 7, 1. led i standardoverenskomsten):

Medarbejdere i opsagt stilling kan ikke oparbejde ekstra timer i timebanken.

Efter at overenskomsten blev indgået, udarbejdede FA og Finansforbundet en fælles vejledning om de nye arbejdstidsregler. I vejledning står bl.a. følgende om medarbejdere i opsagt stilling:

Når en medarbejder er i opsagt stilling kan vedkommende ikke oparbejde ekstra timer i timebanken. Det er bl.a. af hensyn til dagpengelovgivningen, fordi der sker modregning i dagpenge for over/merarbejde udført og udbetalt 3 måneder før første ledighedsdag.

Spørgsmålet i sagen var, om henvisningen til dagpengereglerne betød, at overarbejdet ikke kunne udbetales, men skulle afspadseres.

Den konkrete sag

En medlemsvirksomhed skulle samle en række arbejdsfunktioner på 3 centre, hvor der før havde været ca. 20 spredt rundt i landet. Det betød, at en række medarbejdere fik varslet en ændring af deres arbejdssted. Medarbejderne fik mulighed for i en prøveperiode at vurdere, om de kunne acceptere den øgede afstand til det nye arbejdssted. Det ønskede en række af medarbejderne at benytte sig af, og det blev i den forbindelse aftalt, at mertransporttiden blev betragtet som overarbejde.

Finansforbundet mente i den forbindelse, at overarbejdet for de pågældende medarbejdere skulle afspadseres - og ikke kunne udbetales. Det fulgte efter forbundets opfattelse af § 11, stk. 7 samt vejledningen.

FA henviste til det - for de finansielle overenskomster - gennem mange år gældende princip om, at medarbejderen kan vælge, om der skal ske afspadsering eller udbetaling af overarbejde. Det princip var der ikke ændret på med timebankaftalen.

Afgørelsen

Opmanden, fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen, frifandt FA og virksomheden.

FA præciserer, at afgørelsen betyder, at når virksomheder varsler overarbejde over for opsagte medarbejdere, skal overarbejdet registreres et andet sted end i timebanken, fx i særskilte regneark. Medarbejderen kan så vælge, om vedkommende ønsker afspadsering eller udbetaling. Medarbejderen skal dog være opmærksom på, at udbetaling kan få konsekvenser for retten til dagpenge.