Afgørelse Medlemsservice

FA-medlem vinder voldgiftssag om kørselsgodtgørelse

Regler for kørselsgodtgørelse kunne ensidigt ændres af arbejdsgiver

En voldgiftstilkendegivelse af 3. marts 2013 har afgjort en uoverensstemmelse om, hvorvidt en virksomhed ensidigt kan ændre i reglerne om ydelse af kørselsgodtgørelse.

Sagen handler om

I en lokaloverenskomst mellem en FA-medlemsvirksomhed og en konsulent- og kundechefforening for salgsmedarbejdere er det bestemt, at medarbejderen stiller bil til rådighed for tjenstlig kørsel mod at modtage kørselstilskud.

Om kørselstilskuddet er det i overenskomsten bestemt, at det "udbetales på basis af det registrerede antal kørte erhvervskilometer og udbetales månedsvis bagud jf. selskabets regler. Ligningsrådets grænser for satsernes størrelse er gældende”.

Virksomheden gennemførte pr. 1. januar 2013 en ændring af reglerne med det formål at sikre, at reglerne var i overensstemmelse med de skattemæssige regler for ydelse af skattefri kørselsgodtgørelse.

Kundechefforeningen var på et tidligt tidspunkt orienteret om de planlagte ændringer, men havde meddelt, at foreningen ikke ville acceptere sådanne ændringer. Foreningen var af den opfattelse, at reglerne var en del af overenskomsten og derfor ikke ensidigt kunne ændres af virksomheden- men kun efter forhandling og aftale med foreningen.

Virksomheden gennemførte ændringerne ensidigt, men valgte at varsle ændringerne med 6 måneders varsel overfor de berørte medarbejdere samt at yde en delvis kompensation til de berørte medarbejdere i form af et tillæg.  

Voldgiftsretssag

Uenigheden resulterede i en faglig voldgiftsretssag, hvor parterne fastholdt deres tidligere synspunkter.

Kundechefforeningen henviste blandt andet til overenskomstbestemmelsens historik, herunder at foreningen havde været inddraget som overenskomstpart i forbindelse med forhandlingerne i 1993/1994 om ordningen, og at medarbejderne i den forbindelse via en lønnedgang havde "betalt" for ordningen.

Voldgiftsrettens afgørelse

Sagen blev afgjort af opmanden, som gav virksomheden medhold i, at ændringerne kunne gennemføres ensidigt.

Opmanden udtalte blandt andet således: "Det er en selvfølge, at virksomheden ikke kan udbetale kørselsgodtgørelse, der er i strid med skattereglerne - som der ikke her skal tages stilling til - og det kan ikke udledes af bestemmelsen, at medarbejderne, dvs. (foreningen), har krav på at forhandle den nærmere udformning af reglerne om kørselsgodtgørelse, herunder hvad der skal forstås ved "tjenstlig" kørsel, idet fastlæggelsen af dette begreb må ske på baggrund af bl.a. de skatteretlige regler".

Opmanden fandt heller ikke kundechefforeningens historiske synspunkter for dokumenteret.

På det grundlag blev FA's medlemsvirksomhed frifundet.

FA bemærker

FA henleder opmærksomheden på, at virksomheden valgte at gennemføre ændringen med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsel og med betaling af delvis kompensation. I præmisserne for opmandens afgørelse er ingen af disse forhold tillagt vægt. Det er på det grundlag muligt, at ændringer af den pågældende karakter kan gennemføres direkte og uden kompensation. Spørgsmålet kan dog ikke siges at være endeligt afklaret.

Udgivet d. 14.3.2013