Afgørelse Medlemsservice

Er fedme et handicap?

Det spørgsmål skal EU-domstolen besvare i en dansk sag. Foreløbig har Generaladvokaten udtalt, at svær fedme kan udgøre et handicap. Det endelige svar kommer EU-domstolen med

En mandlig dagplejer i en dansk kommune blev - under henvisning til faldende børnetal -  opsagt som den eneste af medarbejderne. Dagplejeren mente selv, at opsigelsen skyldtes hans fedme, hvilket kommunen afviste. Kommunen havde under ansættelsen givet dagplejeren økonomisk støtte til fitness og motion.

Dagplejeren havde et BMI (body mass index) på 54, hvilket efter den internationale sundhedsorganisation WHO’s klassifikation over sygdomme placerer ham i fedmeklasse III, svarende til svær, ekstrem eller sygelig fedme.

Spørgsmålet er, om han på grund af sin fedme var beskyttet mod opsigelse.

Sagen

Byretten i Kolding har forelagt sagen for EU-domstolen, fordi der er tale om fortolkning af EU-regler. Domstolens Generaladvokat har afgivet en foreløbig udtalelse om sagen.

Generaladvokaten vurderer, at EU-retten ikke indeholder et selvstændigt forbud mod diskrimination på grund af fedme. At dagplejeren har et BMI på 54 gør ham heller ikke automatisk til handicappet i reglernes forstand.

Derimod kan svær fedme efter omstændighederne udgøre et handicap efter det såkaldte beskæftigelsesdirektiv, hvis fedmen i samspil med forskellige barrierer hindrer ham i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre medarbejdere.

Da den danske forskelsbehandlingslov bygger på EU-reglerne, får Generaladvokatens udtalelse og senere EU-domstolens dom betydning for, hvordan den danske lov skal forstås.

FA bemærker

Generaladvokatens udtalelse er ikke overraskende set i lyset af den seneste retspraksis.

EU-domstolen er dog ikke bundet af Generaladvokatens foreløbige udtalelse. En endelig dom fra EU-domstolen forventes i løbet af efteråret. Når den endelige dom foreligger, vil FA orientere om både dommen og dens mulige konsekvenser.