Afgørelse Medlemsservice

Epilepsi var handicap

Opsigelse af ansat i fleksjob på grund af epileptiske anfald var i strid med Forskelsbehandlingsloven

Sagen handlede om en ansat i fleksjob. Han udførte mindre reperationsopgaver og andre viceværtslignende opgaver. Efter to epileptiske anfald blev han opsagt, fordi arbejdsgiveren ikke turde tage ansvaret for hans sikkerhed, når han arbejdede alene.

Byretten frifandt arbejdsgiveren for overtrædelse af Forskelsbehandlingsloven, fordi retten anså epilepsi for at være en sygdom, og ikke et handicap i Forskelsbehandlingslovens forstand.

Østre Landsret nåede til det modsatte resultat. Landsretten lagde vægt på, at den ansatte var i fleksjob på grund af den funktionsnedsættelse, han havde som følge af sygdommen. Hans epilepsi var kronisk og ud over, at han havde nedsat arbejdstid, var hans funktionsnedsættelse også kompenseret gennem en række skånehensyn. Han skulle undgå stress, rutinepræget arbejde, farligt arbejde og maskinbetjening. Han skulle også have afvekslende arbejde, passende pauser og konkrete anvisninger, så han kunne forstå sine arbejdsopgaver.

På den baggrund slog Østre Landsret fast, at der var tale om et handicap i Forskelsbehandlingslovens forstand. Opsigelsen var sket umiddelbart efter det sidste af to epileptiske anfald. Landsretten mente ikke, at opsigelsen var en nødvendig og hensigtsmæssig foranstaltning. Der var andre muligheder, som ikke ville pålægge arbejdsgiveren en uforholdsmæssig byrde. Opsigelsen var derfor forskelsbehandling på grund af handicap, og arbejdsgiveren blev dømt til at betale en godtgørelse på 40.000,00 kr.

Dommen viser, at en kronisk sygdom kan blive anset for at være et handicap, hvis sygdommen medfører en funktionsnedsættelse, der kan kompenseres gennem andet end nedsat arbejdstid.

Dommen er omtalt i Ufr. 2010.2303Ø.

Udgivet d. 4.10.2010