Afgørelse Medlemsservice

Elev fik både minimalerstatning og kompensation

Højesteret har godkendt kompensation til elever, som uberettiget har fået deres uddannelsesaftale ophævet af arbejdsgiver. Det er en praksisændring

Hidtil har det været praksis, at elever, der er omfattet af funktionærloven, alene havde krav på minimalerstatning, hvis deres arbejdsgiver uberettiget ophævede uddannelsesaftalen. Elever, der ikke er omfattet af funktionærloven, kan tilkendes kompensation efter erhvervsuddannelsesloven. Den praksis har Højesteret nu ændret.

I en konkret sag havde en tandlæge ophævet sin elevs uddannelsesaftale. Eleven var omfattet af funktionærloven. Tvistighedsnævnet fandt ophævelsen uberettiget og gav eleven minimalerstatning efter funktionærloven. Eleven krævede også kompensation efter erhvervsuddannelsesloven.

Østre Landsrets flertal fastholdt Tvistighedsnævnets afgørelse. En enkelt dommer fandt dog, at eleven ikke var afskåret fra at få minimalerstatning efter funktionærloven og kompensation efter erhvervsuddannelsesloven.

Højesteret behandlede sagen og afgjorde, at eleven havde krav på både minimalerstatning efter funktionærloven og kompensation efter erhvervsuddannelsesloven. Kompensationen blev fastsat til det halve af den kompensation, elever, der ikke er omfattet af funktionærloven, tilkendes efter praksis.

Højesteret bemærkede, at minimalerstatning efter funktionærloven alene dækker mistet lønindtægt. Kompensation efter erhvervsuddannelsesloven er ikke identisk med minimalerstatningen og dækker mere end mistet lønindtægt. En elev, der er omfattet af funktionærloven, kan derfor ikke afskæres fra kompensation efter erhvervsuddannelsesloven, men kompensationen skal fastsættes under hensyntagen til, at eleven modtager minimalerstatning. Højesteret tilkendte derfor eleven 15.000 kr. i kompensation efter erhvervsuddannelsesloven.

Højesterets nye praksis betyder, at elever kan kræve kompensation oven i minimalerstatningen efter funktionærloven.

Dommen er refereret i UfR 2014.1708H.