Afgørelse Medlemsservice

Det er nemt at forfølge sin erhvervsmæssige karriere

Funktionær fik fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a. Han forfulgte ifølge Østre Landsret sin erhvervsmæssige karriere efter afskedigelse

Østre Landsret har den 9. april 2013 afsagt dom i en sag om, hvorvidt en funktionær havde ret til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a.

Sagen

En 61-årig funktionær blev opsagt som led i en afskedigelsesrunde. Den 31. december 2005, hvor funktionæren fratrådte, havde han mere end 36 års anciennitet. Efter fratrædelsen tilmeldte funktionæren sig arbejdsformidlingen som ledig. Han modtog arbejdsløshedsdagpenge frem til den 17. april 2006 - dagen efter han fyldte 62 år og kunne få efterløn uden pensionsmodregning. Herefter gik han på efterløn.

I de godt og vel 3½ måneder, hvor funktionæren var tilmeldt arbejdsformidlingen som ledig, sendte han ingen ansøgninger. Til gengæld drøftede han nogle stillingsannoncer med sin fagforening, lagde sin profil og sit CV på internettet, ligesom han havde kontakt til cirka fire forskellige firmaer.

Retsgrundlaget

Efter funktionærlovens § 2a har en funktionær med mere end 18 års anciennitet ved afskedigelse ret til fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn. Visse betingelser skal dog være opfyldt. Retten til fratrædelsesgodtgørelse mistes således, hvis medarbejderen ved fratræden kan oppebære alderspension - medmindre medarbejderen vælger at fortsætte sin erhvervsmæssige karriere og dermed udskyder overgangen til alderspension.

At medarbejderen, ved at forfølge sin erhvervsmæssige karriere, kan have ret til fratrædelsesgodtørelse, følger af den såkaldte Ole Andersen-dom (U 2012.341V). 

Landsrettens dom

Striden i sagen gik på, om funktionæren kunne siges at have forfulgt sin erhvervsmæssige karriere efter fratrædelsen.

Landsretten fandt, at funktionæren havde forfulgt sin erhvervsmæssige karriere. Ved afgørelsen blev der blandt andet lagt vægt på, at funktionæren havde meldt sig ledig i sin a-kasse, læst stillingsannoncer, og lagt sin profil og sit CV på internettet. Derfor fandt landsretten det godtgjort, at han havde planlagt at blive på arbejdsmarkedet. Landsretten lagde ikke vægt på, at han ikke havde sendt nogen ansøgninger.

Dommen viser, hvor lidt der efter Østre Landsrets opfattelse skal til, for at en funktionær har forfulgt sin erhvervsmæssige karriere efter fratrædelsen. Dommen er en af mange, der er rejst i kølvandet på EU-dommen fra 2010. Ankefristen er endu ikke udløbet.

Udgivet d. 18.4.2013