Nyhed Medlemsservice

Den nye akkrediteringslov er vedtaget

Ny akkrediteringslov ensretter akkrediteringen af videregående uddannelser. Det betyder også at FA's inddragelse i akkrediteringsprocessen forandres

Folketinget vedtog den 16. maj 2013 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (L137), der træder i kraft 1. juli 2013. Med vedtagelsen bredes institutionsakkreditering ud til hele det videregående uddannelsessystem.

Dermed vil institutionsakkreditering udgøre rygraden i det nye akkrediteringssystem og kommer løbende til at erstatte den hidtidige uddannelsesakkreditering af de enkelte uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Akkrediteringsopgaven samles hos Danmarks Akkrediteringsinstitution

Tidligere har akkrediteringen af erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser været varetaget af Danmarks Evaluseringsinstitut, mens ACE Denmark alene har akkrediteret uddannelser på de danske universiteter. Med den nye lov samles akkrediteringsopgaven hos Danmarks Akkrediteringsinstitution, der skal varetage akkrediteringen af alle uddannelserne på alle videregående uddannelsesinstitutioner.

Prækvalificering introduceres også

Med loven introduceres den såkaldte prækvalificering. Det betyder, at nye uddannelser og uddannelsesudbud fremadrettet skal prækvalificeres (screenes) af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, før de kan oprettes og udbydes.

FA vil spille ny rolle i akkrediteringsprocessen

I den tidligere akkrediteringsmodel har FA taget aktivt del i udpegningen af ekspertpaneler i forbindelse med akkrediteringen af uddannelser, hvor den finansielle sektor er primær aftager af dimittender. Det er endnu uklart, hvordan FA's konkrete rolle bliver i den nye model. FA er i dialog med ACE om, hvordan FA bedst kan biddrage til institutionsakkrediteringen og dermed kravene til kvalitetssikringen af uddannelserne. 

Fremadrettet proces

Uddannelsesministeriet har d.d. sendt bekendtgørelsen til loven i høring. Akkrediteringsinstitutionen vil parallelt hermed sende vejledningen til institutionsakkreditering i høring.

Læs den endelige lovtekst

Udgivet d. 22.5.2013