Afgørelse Medlemsservice

De to ældste blev afskediget

Ligestillingsnævnet mener, at det var aldersdiskrimination, da en statsforvaltning valgte at opsige de to ældste i et team på 8

En statsforvaltning skulle spare og måtte afskedige et antal medarbejdere. Statsforvaltningen opstillede en række kriterier og hensyn ved afskedigelserne.

I en børnesagkyndig gruppe med 8 medarbejdere blev de to ældste medarbejdere afskediget. Ifølge opsigelsen havde statsforvaltningen lagt vægt på de opstillede kriterier og hensyn og havde ved udvælgelsen lagt vægt på lønsumsbelastningen i gruppen. Den ældste af de opsagte var 65 år. Hun klagede over afskedigelsen, som hun mente var udtryk for ulovlig forskelsbehandling på grund af alder, fordi hendes løn var den højeste i gruppen i kraft af hendes alder.

Statsforvaltningen afviste, at der skulle være sket forskelsbehandling. Man havde foretaget en samlet vurdering ud fra følgende opstillede kriterier

  • produktivitet og faglig dygtighed
  • fleksibilitet
  • samarbejdsevner
  • projektansvar
  • innovation

På den baggrund var statsforvaltningen nået frem til, at den 65-årige medarbejder var en af de medarbejdere, der bedst kunne undværes.

Ligebehandlingsnævnte anerkendte, at statsforvaltningen skulle reducere antallet af medarbejdere, men det forhold, at de to ældste i gruppen blev afskediget, betød, at der var grund til at formode, at der var sket ulovlig forskelsbehandling på grund af alder. Statsforvaltningen havde ikke bevist, at der ikke var sket forskelsbehandling på grund af alder, og derfor pålagde Ligebehandlingsnævnet en godtgørelse svarende til 4 måneders løn.

Ligebehandlingsnævnet begrundede afgørelsen med, at statsforvaltningen konkret skulle have forholdt sig til, hvordan den afskedigede blev vurderet i forhold til de øvrige medarbejdere ud fra de enkelte kriterier, der var lagt vægt på.

Godtgørelsens størrelse var bl.a. fastsat under hensyn til, at den opsagte medarbejder igen var ansat i statsforvaltningen i samme stilling og med samme løn, men med et andet tjenestested.

Afgørelsen skærper kravene til begrundelsen for at afskedige den enkelte medarbejder, når der gennemføres en afskedigelsesrunde, idet nævnet kræver, at arbejdsgiver konkret forholder sig til hvordan den afskedigede opfylder de opstillede kriterier i sammenligning med de medarbejdere, der ikke opsiges. Afgørelsen skal dog næppe tillægges stor betydning, da den er meget konkret, og må antages også at bygge på de forvaltningsretlige regler om bl.a. begrundelse af forvaltningsafgørelser.

Udgivet d. 19.10.2011