Afgørelse Medlemsservice

Dagpengerefusion og uarbejdsdygtighed

Ved de første 3 måneders sygdom skal uarbejdsdygtigheden vurderes i forhold til medarbejderens job - ikke mulighederne for andet arbejde. Kommunen må ikke bare standse refusionen

En kommune skal efter sygedagpengelovens § 7, stk. 3, vurdere den sygemeldtes uarbejdsdygtighed i forhold til beskæftigelsen før sygemeldingen. Som udgangspunkt gælder det de første 3 måneders sygdom. Derefter skal vurderingen ske ud fra den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde. Hvis der er særlige grunde for det, kan kommunen lave den brede vurdering, før der er gået 3 måneder.

Det kan friste kommunen til at tage dagpengerfusionen fra arbejdsgiveren på et utilstrækkeligt grundlag.

En aktuel sag fra en af FA's medlemsvirksomheder illustrerer problemet.

En medarbejder blev afskediget den 26. april 2012 med 3 måneders varsel. Hun blev ikke fritstillet. Efter afskedigelsen blev hun syg. Arbejdsgiveren forsøgte uden held at få en dialog med hende om hel eller delvis genoptagelse af arbejdet indtil fratrædelsen.

Den 12. juni partshørte kommunen arbejdsgiveren, fordi medarbejderen havde oplyst, at hun kun var syg i forhold til det aktuelle ansættelsesforhold. Hun ville gerne i andet arbejde. Kommunen varslede ophør af dagpengerefusionen, og selv om arbejdsgiveren gjorde indsigelse, traf kommunen afgørelse om at standse refusionen fra den 23. juni.

Arbejdsgiveren klagede over kommunens afgørelse, fordi kommunen ikke havde forklaret, hvad den anså for at være de særlige grunde for at vurdere medarbejderens uarbejdsdygtighed bredt allerede efter 1½ måneds sygdom.

Statsforvaltningen Hovedstaden gav arbejdsgiveren medhold i klagen. Kommunen havde ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at medarbejderen ikke længere var uarbejdsdygtig. Der var ikke grundlag for at bedømme medarbejderens uarbejdsdygtighed uafhængigt af ansættelsesforholdet. Derfor havde arbejdsgiveren ret til sygedagpengerefusionen frem til medarbejderen fratrådte med udgangen af juli måned 2012.

Sagen viser, at der skal mere til end en sygemelding i forhold til medarbejderens aktuelle arbejde til, før kommunen må standse dagpengerefusionen de første 3 måneders sygdom.

Udgivet d. 6.9.2012