Nyhed

CORONA: Opdateret Q&A om ansættelsesretslige problemstillinger

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har udarbejdet en Q&A om ansættelsesretslige problemstillinger i forbindelse med corona.

En medarbejder kan ikke få sit barn passet, fordi barnets daginstitution eller skole er lukket på grund af COVID-19 (ny coronavirus).

I udgangspunktet er det medarbejderens ansvar at finde pasning til sit barn, og medarbejderen er forpligtet til at møde på arbejde, selv om medarbejderen mangler pasning.

FA anbefaler dog, at virksomheden udviser forståelse for medarbejderens situation, når der som følge af COVID-19 (ny coronavirus) opstår behov for at få passet ikke-sygt barn. Virksomheden bør derfor gå i dialog med medarbejderen om alternativer til at møde på arbejde, fx hjemmearbejde, afspadsering eller ferie.

Hvad kan virksomheden gøre, hvis virksomheden ikke kan gøre brug af medarbejderen på arbejdspladsen?

FA anbefaler, at virksomheden udviser forståelse for medarbejderens situation, når det som følge af COVID-19 (ny coronavirus) ikke er muligt at lade medarbejderen komme på arbejde, eller medarbejderen ikke har mulighed for at komme på arbejde.

Det giver følgende muligheder:

  • Virksomheden bør gå i dialog med medarbejderen om alternativer til at møde på arbejde, fx hjemmearbejde, aftale om afspadsering eller ferieafholdelse.
  • Virksomheden kan varsle afvikling af optjent ferie til indeværende ferieår med forkortet varsel efter ferielovens § 15, stk. 2, sidste led, da der efter FA´s opfattelse er tale om "særlige omstændigheder", der hindrer iagttagelse af det normale ferievarsel på en måned

FA er i kontakt med Finansforbundet og Forsikringsforbundet om mulighed for at varsle afvikling af timer i timebanken i denne særlige situation. FA vil orientere nærmere om dette, når der er en afklaring.

En medarbejder bliver syg med coronavirus eller har symptomer på coronavirus.

Medarbejderen sygemelder sig og reglerne ved sygdom er gældende. Virksomheden overvejer evt. i samarbejde med myndighederne, hvilke tiltag virksomheden skal gøre.

Virksomheden får mistanke om, at en medarbejder er smittet med coroanavirus. Må virksomheden spørge, om medarbejderen har coronavirus?

Udgangspunktet er, at virksomheden ikke må spørge om årsagen til medarbejderens sygefravær.

Medarbejdere har dog pligt til at oplyse virksomheden, hvis de er syge med coronavirus, eller hvis de har mistanke om det, fordi det er en smitsom sygdom, der i værste fald kan få alvorlige konsekvenser.

En medarbejder bliver testet positiv for coronavirus. Kollegaer, der har været i kontakt med vedkommende, beordres i karantæne af myndighederne i en periode.

Grundet de konkrete omstændigheder vurderer FA, at karantæneperioden er lovligt forfald, og de karantæneramte medarbejdere har formodentlig ret til sygeløn, selvom medarbejderen ikke er syg.

En medarbejder har været på rejse i et område, som myndighederne fraråder, fraråder alle ikke-nødvendige eller tilråder ekstra forsigtighed i forhold til rejser i.

Overordnet anbefaler FA, at virksomhederne følger myndighedernes (fx Sundhedsstyrelsens) rådgivning og løbende holder sig opdateret.

FA foreslår, at virksomheden overvejer, om medarbejderen skal blive hjemme i en periode (inkubationstiden) efter hjemkomst som en sikkerhedsforanstaltning.

En medarbejder planlægger at tage på privat ferie i et land eller område, som efter myndighedernes vurdering er en risiko zone. Må medarbejderen det?

Virksomheden kan i udgangspunktet ikke nægte medarbejderen at tage af sted.

FA anbefaler dog, at virksomheden går i dialog med medarbejderen om, hvordan situationen håndteres, herunder tilbagevenden til arbejdspladsen efter hjemkomst.

Virksomheden bør i sin vurdering tage udgangspunkt i Udenrigsministeriets rejseanbefalinger.

Hvis medarbejderen trodser Udenrigsministeriets anbefaling, vil det efter omstændighederne kunne betragtes som selvforskyldt sygdom, hvis medarbejderen bliver syg med corinavirus under/eller efter rejsen.

Efter funktionærloven § 5, stk. 1, har medarbejderen ikke ret til løn under sygdom, som denne har pådraget sig forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Samlet set vil det kunne få betydning for medarbejderens ret til løn under sygdom og sygedagpenge.

FA anbefaler, at virksomheden kontakter FA i disse situationer.

En medarbejder bliver tilbageholdt på et hotel under privat ferie og kan derfor ikke komme på arbejde.

Her følges de almindelige regler om force majeure.

Udgangspunktet er derfor, at medarbejderen selv betaler for den nødvendige frihed. Andet kan konkret aftales – f.eks. hvis ”hjemmearbejde” er helt eller delvist muligt.

Når medarbejderen er retur, følges virksomhedens retningslinjer for tilbagekomst.

En medarbejder er på forretningsrejse i udlandet, og de lokale myndigheder hindrer hjemrejse på grund af coronavirus?

Virksomheden har ansvaret for medarbejderen, når medarbejderen er på forretningsrejse.

Bliver medarbejderen tilbageholdt grundet coronavirus på forretningsrejsen, skal virksomheden betale løn til medarbejderen. Virksomheden skal også betale medarbejderens rimelige opholdsudgifter.

Er medarbejderen blevet syg under forretningsrejsen, og er derfor forhindret i at rejse hjem, svarer det til en almindelig sygemelding.

En medarbejder nægter at tage på forretningsrejse, fordi medarbejderen frygter at bliver smittet med coronavirus. Kan medarbejderen det?

Virksomheden bør følge Udenrigsministeriets rejsevejledning, når medarbejdernes forretningsrejser planlægges.

FA anbefaler, at virksomheden ikke pålægger medarbejderne at rejse til lande/områder, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til.

Medarbejderne kan i disse situationer have ret til vægre sig fra at udføre arbejdet (forretningsrejsen), hvis deres liv eller helbred er truet.

En medarbejder er bekymret for at blive smittet ved at gå på arbejde, og vil derfor gerne blive hjemme i en periode. Medarbejderen har IKKE opholdt sig i risikoområde og medarbejderen har IKKE været sammen med personer, som man ved er smittet.

Udgangspunktet er, at frihed skal aftales, og at der vil være tale om selvbetalt frihed.

Hvis arbejdsopgaverne fuldt ud kan løses ved hjemmearbejde, kan dette aftales.

En medarbejder har et barn, der er meget bekymret for Corona, og medarbejderen vil gerne blive hjemme sammen med barnet. Barnet er ikke sygt.

Udgangspunktet er, at frihed skal aftales, og at der vil være tale om selvbetalt frihed.

Der kan dog opstå konkrete situationer, hvor barnets psykiske tilstand udvikler sig til egentlig sygdom. Her vil medarbejderen have ret til betalt fravær efter overenskomstens regler.

Udgivet d. 12.3.2020

Nøgleord