Afgørelse Medlemsservice

Chat på Facebook var ikke privat

En opmandstilkendegivelse i en Afskedigelsesnævnssag slår fast, at en arbejdsgiver kan reagere ansættelsesretligt på udtalelser, der er fremkommet i en chatgruppe på Facebook. I sagen var udtalelserne dog ikke af en sådan karakter, at de kunne begrunde en afskedigelse af to medarbejdere.

I en nylig tilkendegivelse fra Afskedigelsesnævnet har nævnet taget stilling til, om to medarbejdere kunne afskediges på grund af deres omtale af kollegaer i en chatgruppe på Facebook.

Sagen

Under en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse på en brødfabrik, hvor enkelte medarbejdere valgte ikke at deltage, oprettede andre medarbejdere en chatgruppe på Facebook, hvor de kunne kommunikere om arbejdsnedlæggelsen. Brødfabrikken blev opmærksom på, at nogle af de medarbejdere, der ikke deltog i arbejdsnedlæggelsen, mente sig udsat for trusler via chatgruppen på Facebook. I samarbejde med tillidsrepræsentanterne udarbejdede brødfabrikken derfor et opslag, hvori de tog afstand fra truslerne og tilkendegav, at personer, som fremsatte trusler, ville blive bortvist.

De to medarbejdere, som sagen angik, blev ikke bortvist, men i stedet afskediget med overenskomstmæssigt varsel. Årsagen til afskedigelsen var udtalelser i chatgruppen om et ”trykket arbejdsklima”, at den ene ”ville (…) passe på næste gang (…) (han) lavede rasp, der kunne hurtigt komme noget med i rasperen” samt at de medarbejdere der ikke deltog i arbejdsnedlæggelsen skulle ”fryses ud senere”.

Tilkendegivelsen

Sagen kom for Afskedigelsesnævnet. Her udtalte opmanden, at kommunikationsformen – en chatgruppe på Facebook – ikke udelukkede arbejdsgiveren fra at reagere ansættelsesretligt på udtalelser om kollegaer.  

Opmanden fandt herefter, at udtalelserne kunne forstås som trusler om, at de ikke-strejkende kollegaer ville blive udsat for sociale repressalier og et dårligt psykisk arbejdsklima. Ledelsen på brødfabrikken havde derfor grund til at påtale de pågældende udtalelser. Dog var det opmandens vurdering, at udtalelserne ikke var af en sådan grovhed, at de kunne begrunde en afskedigelse af de to medarbejdere, der i øvrigt ikke tidligere havde modtaget advarsler eller lignende for mobning eller ukollegial adfærd.

Det var derfor opmandens konklusion, at afskedigelsen af de to medarbejdere var i strid med bestemmelsen om urimelige afskedigelser i DA og LO’s hovedaftale. Hver medarbejder blev følgelig tilkendt en godtgørelse på 100.000 kr.   

FA bemærker

Det var en konkret vurdering, om de pågældende udtalelser var af så grov karakter, at en afskedigelse var rimelig.

Det interessante ved afgørelsen er, at selvom udtalelserne fremkom i en chatgruppe på Facebook – hvor kun chatdeltagerne kunne se det skrevne – var dette ikke en kommunikationsform, som udelukkede, at arbejdsgiver kunne gribe ind med ansættelsesretlige konsekvenser over for medarbejdere, der kom med utilbørlige udtalelser i dette forum.

Udgivet d. 17.3.2015