Afgørelse Medlemsservice

Bortvisning på grund af handicap

En barselsvikar blev bortvist, fordi hun ikke havde oplyst, at hun led af ADHD. Arbejdsgiveren måtte betale 4 måneders løn i godtgørelse ud over løn i opsigelsesperioden

En advokat bortviste en barselsvikar efter 4 dages ansættelse. Bortvisningen blev begrundet med, at vikaren ikke ved ansættelsessamtalen havde oplyst, at hun havde diagnosen ADHD. Efterfølgende uddybede advokaten begrundelsen og oplyste herunder, at de særlige behov, vikaren måtte have, ville have ført til afslag på stillingen.

Vikaren protesterede over bortvisningen og oplyste, at hun havde oplyst om, at hun havde diagnosen ADHD ved ansættelsessamtalen. Hun var i medicinsk behandling og havde ikke behov for særlige hensyn.

Vikarens fagforening HK anlagde sag med krav om erstatning for løn i opsigelsesperioden og godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven for afskedigelse på grund af handicap.

Sø- og Handelseretten fandt, at vikaren måtte anses for handicappet efter forskelsbehandlingsloven, fordi hendes ADHD betød, at hun ikke kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Retten konstaterede, at der ikke var grundlag for at antage, at vikaren havde undladt at oplyse om sit handicap ved ansættelsessamtalen. Vikaren fik derfor medhold i kravet om erstatning for løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven svarende til 4 måneders løn, ialt 118.370 kr.

Sø- og Handelserettens dom viser, at en sygdom, der medfører en stationær tilstand af nedsat funktionsniveau, der forhindrer deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre, kan være et handicap efter forskelsbehandlingsloven, som er omfattet af forskelsbehandlingslovens forbud mod diskrimination på grund af handicap. Ulovlig forskelsbehandling udløser høje godtgørelser - i dette tilfælde 4 måneders løn for en medarbejder, der nåede at arbejde i 4 dage.

Sø- og Handelserettens dom er afsagt 16. august 2011 og omtalt på den elektroniske udgave af Ugeskrift for Retsvæsen.

Udgivet d. 19.8.2011