Afgørelse Medlemsservice

Assurandører berettiget bortvist for snyd

Fire assurandører blev bortvist, da arbejdsgiveren opdagede, at de havde byttet salgsaftaler for at få mere i bonus. Bortvisningerne var helt berettigede, afgjorde byretten

Et forsikringsselskab blev primo januar 2012 gjort opmærksom på, at fire assurandører tilsyneladende byttede forsikringstegninger indbyrdes. Aktiviteterne skete med det formål at optimere assurandørernes bonusgrundlag, som forudsatte, at der blev solgt forsikringer af forskellige typer, ligesom bonus steg i takt med, at salgsmål på de forskellige forsikringstyper blev nået.

Assurandørernes indbyrdes bytning af forsikringstegninger var i strid med den lokale assurandøroverenskomst, som bestemte, at en assurandør ikke må afgive provision til andre. Det er kun tilladt at henvise forsikringstegning til en kollega. 

Selskabet brugte ca. tre uger på at undersøge forholdet, herunder skaffe sig dokumentation for assurandørernes uretmæssige adfærd. Undersøgelserne skete blandt andet ved at gennemgå og sammenholde oplysninger i de fire assurandørers e-mails, kalendere og bonusopgørelser. Gennemgangen viste, at assurandørerne førte regnskab med, hvilke forsikringer de byttede. 

Da selskabets undersøgelser i slutningen af januar 2012 var afsluttet, blev de fire assurandører indkaldt til et møde, hvor selskabet spurgte dem, om de havde byttet bonus. Det bekræftede de fire assurandører, og de blev herefter bortvist.

Erstatningssag

Efterfølgende anlagde alle fire assurandører sag mod forsikringsselskabet og krævede betaling af tilsammen 6,7 mio. kr. i form af bl.a. erstatning for løn i opsigelsesperioden, godtgørelse for usaglig opsigelse, yderligere provision mv.

Assurandørernes synspunkt var, at selskabets ledelse havde været bekendt med, at der blev byttet provisioner - og at ledelsen sågar havde opfordret til det. Herudover var det assurandørernes opfattelse, at selskabet havde fortabt retten til at bortvise som følge af passivitet. Assurandørerne mente således, at der var gået for lang tid, fra selskabet blev gjort bekendt med oplysningerne om snyderiet, til bortvisningerne skete. Endelig var det assurandørernes opfattelse, at det kun var de to af de fire assurandører, som via deres snyd havde opnået mere i bonus.

FA, som repræsenterede forsikringsselskabet, påstod frifindelse. FA henviste primært til, at assurandørernes praksis var klart i strid med reglerne, og mente i den sammenhæng ikke, at det var afgørende, om alle assurandørerne havde fået mere ud af det i bonus. Det afgørende var, at de havde forsøgt på det - og i øvrigt medvirket til, at nogle af kollegerne fik mere i bonus, end de var berettiget til efter de gældende regler. FA var heller ikke enig i, at ledelsen havde været bekendt med ulovlighegderne, før end man i januar blev gjort opmærksom på forholdet.   

Dommen

Den 1. november 2013 afsagde Københavns Byret dom i sagen. Forsikringsselskabet blev frifundet på alle punkter.

Retten fandt, at de 4 assurandører havde overtrådt reglerne, at ledelsen ikke havde været bekendt med denne praksis, at de fire assurandører ved at foretage bytninger havde givet et misvisende billede af deres salgsresultater, og at to af dem uberettiget havde fået udbetalt mere i bonus, end de var berettigede til, mens de to andre havde medvirket til det, også selvom de ikke selv tjente på det. Bortvisningerne var derfor berettigede.

Herudover afviste retten, at selskabet skulle have udvist passivitet. Retten lagde vægt på, at det var nødvendigt at foretage en del undersøgelser, og at kun få personer var bekendt med, at undersøgelserne fandt sted.

De fire assurandører blev dømt til at betale i alt 480.000 kr. i sagsomkostninger. 

FA bemærker

FA er er meget tilfreds med dommen, som klart viser, at overtrædelse af interne retningslinjer kan medføre bortvisning. FA noterer også - som værdifuld viden - dommens præmis om, at en virksomhed kan bruge den fornødne, men rimelige tid på at undersøge og vurdere bortvisningsgrundlaget.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om dommen bliver anket.

Udgivet d. 6.11.2013