Afgørelse Medlemsservice

Arbejdstilsynet checker APV'er

To nye afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet viser, at Arbejdstilsynet både tjekker tilgængelighed og indhold i virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdsmiljøklagenævnet har afgjort to sager, hvor virksomheder har klaget over Arbejdstilsynets afgørelser om arbejdspladsvurdering (APV). Den ene sag angik spørgsmålet om, hvorvidt APV'en var tilstrækkeligt tilgængelig. Den anden sag forholdt sig til, om virksomheden havde inddraget sygefravær i dens APV korrekt.

APV'en var ikke tilgængelig

Arbejdstilsynet var på besøg i en virksomhed og konstaterede, at APV'en ikke kunne findes. Der blev derpå ringet til virksomhedens hovedsæde, som heller ikke kunne hjælpe med at finde APV'en. Tilsynet gav derfor virksomheden et påbud om APV.

Virksomheden anførte i klagen, at Arbejdstilsynets tilsynsførende blev vist rundt af en ansat fra en anden afdeling i virksomheden, og som kun lejlighedsvist er i den besøgte afdeling, og som på ingen måde har noget med produktionen at gøre. Virksomheden anførte desuden, at APV'en grundet et nyt EDB-system ikke var helt på plads for en nyansat, men udarbejdet for alle andre medarbejdere.

Arbejdsmiljøklagenævnet stadfæstede Arbejdstilsynets afgørelse om, at virksomheden skal sikre, at dens arbejdspladsvurdering forefindes i virksomheden og er til rådighed for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved besøget konstaterede, at APV'en ikke var tilgængelig, og at der ikke kunne forevises en APV, selvom Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget talte med en arbejdsgiverrepræsentant og to ansatte, ligesom en opringning til virksomhedens hovedsæde heller ikke afklarede APV'ens placering.

Metodefrihed: Sygefravær kan inddrages i APV på flere måder

Arbejdstilsynet besøgte en virksomhed og konstaterede, at sygefravær ikke var inddraget i APV'en, da virksomhedens leder og arbejdsmiljørepræsentant under besøget fremviste en APV, hvor der ikke var inddraget sygefravær.

Arbejdstilsynet gav på den baggrund virksomheden påbud om at inddrage sygefravær i arbejdspladsvurderingen.

Virksomheden klagede over afgørelsen og anførte, at sygefravær er beskrevet i en politik i virksomhedens kvalitetssystem (ISO-certificeret 9001 - 2008).

Hver enkelt arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant drøfter med den enkelte leder sygefravær og APV ved hvert arbejdsmiljømøde. Ved tilsynet blev dette samt den udarbejdede handleplan fremlagt.

Hvert år udfører virksomheden en medarbejderundersøgelse ligeledes med fokus på sygefravær.

Sygefravær er ligeledes på agendaen for arbejdsmiljømøder og ledermøder. Virksomhedens leder og den ansatte havde under tilsynsbesøget givet udtryk for, at virksomheden havde denne politik, som fungerede tilfredsstillende.

Arbejdsmiljøklagenævnet underkendte Arbejdstilsynets påbud om at inddrage sygefravær, idet Arbejdstilsynet hverken under tilsynsbesøget eller i udtalelsen i klagesagen havde forholdt sig indholdsmæssigt til virksomhedens anden måde at registrere og håndtere sygefravær på.

Nævnet lagde herved vægt på, at det af Arbejdstilsynets beskrivelse i afgørelsen alene er oplyst, at sygefravær ikke var inddraget i den fremviste APV.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at virksomheden i klagen har anført, at sygefravær er beskrevet i en politik i virksomhedens kvalitetssystem (ISO-certificeret 9001-2008) samt fremgår som en naturlig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet i udtalelsen i klagesagen alene anfører, at det er muligt for en arbejdsgiver at supplere arbejdspladsvurderingen med andre procedurer for arbejdet med sygefravær, men at dette ikke kan erstatte inddragelsen af sygefravær i arbejdspladsvurderingen.

Nævnet lagde endelig vægt på, at en arbejdspladsvurdering efter reglerne er virksomhedens eget redskab med hensyn til tilrettelæggelse af APV - indsatsen, og at der er metodefrihed med hensyn til APV’ ens udarbejdelse.

Udgivet d. 28.5.2013

Nøgleord