Afgørelse Medlemsservice

Arbejdssted og flytning

Væsentlig ændring eller ej ved flytning af arbejdssted?

Højesteret har netop afgjort en hyppig problemstilling om flytning af arbejdssted og betingelserne herfor.

SKAT ændrede i forbindelse med strukturændringer arbejdssted for nogle ansatte. En ansat fik afstanden til arbejde dagligt forøget med 21,2 km hver vej og samlet 30 minutters øget transporttid. En anden fik en forøgelse på 26 km og godt 30 minutters mertid, mens en tredie selv valgte et arbejdssted, der gav hende en længere forøgelse end af SKAT påbudt.

Dommen faldt ud til arbejdsgivers fordel, idet Højesteret sagde, at der ikke var tale om væsentlige ændringer og derfor ikke krav om godtgørelse for tid og transport. Så 42,4 km øget afstand og 30 minutters mertid er ikke væsentligt og er indenfor tålegrænsen.

To andre sager blev afgjort i samme omgang

Det skal nævnes, at de ansattes fagforening havde udarbejdet en vejledning, som sagde, at man ikke skulle tåle mere end en forøgelse på 80 km dagligt.

Det drejede sig om to ansatte, der fik ændret arbejdssted fra Silkeborg til Viby J. Her var der enighed mellem SKAT og de to ansatte om, at der var tale om væsentlige ændringer. De kunne derfor vælge, om de ville betragtes som opsagte eller fortsætte på de ændrede vilkår. Den daglige forøgelse var på ca. 92 km.

Højesteret sagde, at de to ansatte var forpligtede til, mod tidsmæssig og økonomisk kompensation, at møde på det nye arbejdssted, også i en varslingsperiode. De fik altså mulighed for at modregne den øgede transportid i den daglige arbejdsstid, og samtidig fik de betaling for de forøgede transportomkostninger.

Kompensationssatsen blev fastsat til den lave kilometertakst, da der ikke var tale om tjenesterejser, men transport til arbejdsstedet.

Dommene giver afklaring på et ofte lidt gråt område, idet individuelle forudsætninger for spørgsmålet om væsentlige ændringer også kan spille ind. Ikke desto mindre siger dommene, at mertid på 30 minutter og 42,4 km forøget afstand ikke er væsentligt - og selv derudover, hvor der er tale om væsentlighed, kan de ansatte, mod kompensation, pålægges at fremmøde i en opsigelsesperiode.

Udgivet d. 11.5.2011

Nøgleord