Nyhed

Arbejdsmiljøloven splittes op

Beskæftigelsesministeren vil udskille reglerne om produktsikkerhed og markedsovervågning i en særlig lov. FA siger i et høringssvar, at det ikke må gå ud over virksomhedernes retssikkerhed

Arbejdstilsynet har sendt et forslag til en ny lov om indretning m.v. af visse produkter i ekstern høring. Lovforslaget skal samle EU-regler om produktsikkerhed (produkters indretning m.v.) på de områder, hvor Arbejdstilsynet er kompetent, i en separat lov. Se lovforslaget.

Hidtil har hjemlen til implementering af disse EU-regler været i arbejdsmiljøloven. Det vurderes, at arbejdsmiljølovgivningen ikke længere kan rumme alle kravene, der vil blive stillet i EU-reglerne.

Lovforslaget betyder, at reglerne om indretning og markedsovervågning af maskiner, elevatorer, tekniske hjælpemidler m.v. flyttes ud af arbejdsmiljøloven og over i en ny lov. Det skal sikre en mere tydelig og fyldestgørende gennemførelse af reglerne i Danmark. Efterfølgende vil der blive udstedt en række bekendtgørelser, som udmønter loven.

Behandling af klager forsinkes

Arbejdsmiljøloven vil fortsat regulere arbejdsgiverens forpligtelser til at sikre, at maskiner mv. anvendes forsvarligt på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøloven vil desuden fortsat regulere de maskiner og andre tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af totalharmoniseringsdirektiver.

FA har i sit høringssvar taget afstand fra, at virksomhederne med forslaget vil miste muligheden for at indklage tilsynets afgørelser for Arbejdsmiljøklagenævnet. Med lovforslaget skal de gå til de almindelige domstole, hvilket medfører forsinkelse og øgede omkostninger.

Se høringssvaret.

Udgivet d. 6.9.2012

Nøgleord